Aanhangsel nr. 2. Antwoorden op vragen van het raadslid Mevrouw 3.van der Werf m.b.t. de L.P.G.- installatie van Molenaar B.V. 1. Welke maatregelen denkt Het College van B W te treffen voor de aan vang van het nieuwe schooljaar m.b.t. de LPG-installatie van Molenaar B.V. nu de Inspecteur van de Volksgezond heid in Friesland de Emmaüsschool wegens de aanwezigheid van deze LPG-installatie in de onmiddellijke nabijheid heeft afgekeurd? 2. Op welke termijn denkt u deze maat regel te nemen 3. Indien u voor de aanvang van het nieuwe schooljaar geen maatregelen t.a.v. de LPG-installatie kunt treffen, bent u dan voornemens de Emmaüsschool tijdelijk in een nood voorziening onder te brengen 4. Indien u op korte termijn geen maat regelen kunt treffen t.a.v. de LPG- installatie, welke maatregelen treft u dan om de veiligheid van omwonenden te verzekeren Antwoord vraag 1, 2 en Wij hebben bij beschikking van 20 mei 1975 no. 1 HW/75 ten behoeve van de bedoelde L.P.G.-installatie een hinderwetvergunning onder voorwaarden verleend. Uit onderzoek is komen vast te staan, dat vergunninghou der de aan deze vergunning verbonden voor waarden naleeft. In juridisch opzicht kent de huidige Hinderwet niet de mogelijkheid om een éénmaal verleende vergunning met hel oog op gewijzigde inzichten in te trekken. Recentelijk is uit veiligheidsoogpunt een aantal nader door ons noodzakelijk geachte voorzieningen aan de installatie tot stand gebracht. Voorts merken wij op dat onzer zijds onderhandelingen met vergunninghoude] zijn geopend om de L.P.G.-installatie (uiteraard tegen betaling van een schade vergoeding) te doen ontmantelen. Over één en ander zullen wij te zijner tij( nadere voorstellen bij de Raad indienen. 3. De Geneeskundig Inspecteur van de Volksge zondheid heeft niet alleen de Emmaüsschool doch ook de bijzondere kleuterschool aan de Brandemeer 5 afgekeurd. In geen van beide gevallen heeft de Genees kundig Inspecteur gebruik gemaakt van de hem gegeven bevoegdheid om op grond van dringende redenen te verklaren dat niet me" het onderwijs kan worden doorgegaan. Slechts de aanwezigheid van dergelijke dringende redenen zou kunnen dienen voor h( van rijkswege verkrijgen van de voor een noodvoorziening benodigde verklaring van goedkeuring. Het is derhalve niet mogelijk een dergelijke voorziening te realiseren. Leeuwarden, 12 augustus 1980. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. L.P.A. van Kats Secretaris. loco.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1980 | | pagina 2