Aanhangsel nr. 3 Antwoorden op vragen van het raadslid de heer P.D. van der Wal naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond de voormalige gemeentegronden aan de St. Jacobs- straat. 1. In welk stadium bevindt zich de (voor genomen) "overdracht" van de voorma lige gemeentegronden" aan de St. 3a- cobsstraat/Gouverneursplein/GrHoog straat door de B.V. Bouwonderneming Noord-Nederland te Groningen aan de B.V. Bestuurskantoor Onroerend Goed (beheersorgaan van de VIB-fondsen) te Utrecht? 2. Kan het College van B. en W. garan deren dat het gestelde in de artike len 3, 4-, 5, 6, 7, 18, 19 en 20 van het koopcontract tussen de gemeente Leeuwarden en de B.V. Bouwonderneming Noord-Nederland bij eventuele ver vreemding aan derden ten volle zijn of worden nagekomen? 3. Is het juist dat bij deze (voorgeno men) overdracht van de voormalige ge meentegronden een bedrag van tussen de 2 en 2,5 miljoen gulden is gemoeid? Om welk bedrag gaat het exact? 4. Welk deel van het bedrag, gevraagd in vraag 3, valt toe te rekenen aan de door de gemeente verkochte 134-3 m2 grond aan de St. Oacobsstraat? 5. Hoe verklaart het College de enorme stijging van de grondprijs aan de St. Öacobsstraat ten opzichte van de door de gemeente bedongen grondprijs van 76.4-19,--? 6. Hoe valt de in vraag 4-, gevraagde grondprijs te rijmen met de uitkom sten en gehanteerde (rond-)rekenme thoden in het advies, d.d. februari 1977, van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam, op grond waarvan de meerderheid van de Raad akkoord ging met de verkoopprijs van 76.4-19, 7. Is het College met ons van mening dat, bij doorgang van deze transaktie, de kans (zeer) groot is dat de voornoem de bouwonderneming met deze voormalige gemeente-eigendommen een zeer grote (speculatie-)winst zal opstrijken, zonder dat zij aan haar kontraktuele verplichtingen 0m binnen bepaalde (en Wij hebben uitsluitend een verzoek om toestemming ontvangen omtrent een over dracht van de bedoelde gronden aan Vastgoed Kiers en Van Soest B.V. te Vaassen. Wij hebben overigens gemeend deze toestemming niet te moeten verle nen In he.t kader van de ingevolge beding 5 van het bedoelde koopcontract voor over dracht vóór de voltooiing der bebouwing noodzakelijke toestemming van ons Col lege zien wij er ondermeer op toe dat de genoemde bedingen bij eventuele ver vreemding gehandhaafd zullen blijven. 3 t/m 8 Aangezien er momenteel geen sprake is van verkoop van de onderhavige voorma lige gemeente-eigendommen, achten wij het niet relevant beschouwingen te ge ven over het wel doorgaan van transac ties, de daarbij bedongen verkoopprijzen en de eventueel te maken winsten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1980 | | pagina 3