Artikel III Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar afkondiging. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 - Aanhangsel nr. 1. Antwoorden op de vragen van de raadsleden mevrouw J. van der Werf en de heer P.D. van der Wal over de opvang van (een deel van) een groep van 200 zigeuners. Ervan uitgaande, dat B. en W. onge twijfeld kennis hebben genomen van het mensonterende gesol met de groep van 200 zigeunersdie in afwachting van de verdere procedure voorlopig is "opgeborgen" in de huizen van bewaring in Zwolle en Middelburg brengen wij het volgende onder Uw aandacht: 1Zijn B. en W. bereid het falende landelijke beleid te corrigeren d.m.v. plaatselijke initiatieven? 2. Is het College van B. en W. in dat verband bereid en ziet het mogelijkheden om (een deel van) de groep op te nemen in de ge meente Leeuwarden en hiervan de staatssecretaris van Justitie op de hoogte te stellen? 1/2. Uit informatie van de zijde van het Ministerie van Justitie is ons ge bleken, dat de betreffende groep zigeuners inmiddels de beide huizen van bewaring heeft verlaten en tij delijk standplaats heeft gevonden op de camping Muiderzand te Almere in afwachting van een uitspraak van de staatssecretaris van Justitie ter zake van het verlenen van ver- blij svergunningen. Overigens zijn wij van mening, dat het niet de taak van de gemeente is landelijk beleid te corrigeren. Leeuwarden, 27 januari 1981. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1981 | | pagina 1