Aanhangsel nr. 2. Antwoorden op de vragen van de Raadsleden mevrouw 3. van der Werf en de heer P.D. van der Wal, inzake de L.P.G.-installatie in de wijk Bilgaard en de procedure met betrekking tot de afkeuring van twee schoolgebouwen in de nabijheid van deze installatie. 1. Is het College bereid alsnog het beroepschrift tegen de afkeuring van de beide scholen in te trek ken en vervolgens met de ge neeskundige inspectie om de tafel te gaan zitten - de PAL-fractie heeft U er al eerder op gewezen dat die inspectie daartoe bereid is - om te bekijken wat de meest geschikte procedure is om de school te ontruimen en een ver gunning van het rijk te krijgen voor een noodvoorziening? 2. Is concreet aan te geven welke verdere stappen in deze slepende procedure gezet moeten worden en wat voor tijdstermijnen daarbij van toepassing zijn? Indien er in het geval van de L.P.G.-installatie in de wijk Bilgaard sprake is van een gevaarlijke situ atie, dan heeft dat gevaar niet alleen betrekking op de in de na bijheid gelegen schoolgebouwen, maar ook op andere gebouwen (bijv. woningen) in de omgeving. Om die reden achten wij het onjuist een oplossing van de onderhavige problematiek na te streven door het afkeuren van de scholen. Een beleid gericht op verwijdering van de L.P.G.-installatie ligt ons inziens meer voor de hand. Wij zullen dan ook hoger beroep aantekenen bij de Kroon tegen de ongegrond- verklaring van ons bij Gedeputeerde Staten ingesteld beroep tegen deze afkeuring. Wij zullen dit beroep niet intrekken, tenzij nog voor de uitspraak van de Kroon tot ver wijdering van de installatie kan worden overgegaan. Wij stellen momenteel een onderzoek in naar de mogelijkheden om met toe passing van artikel 24- van de "Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1965" te komen tot be ëindiging van het erfpachtsrecht om redenen van algemeen belang, voor zover rustende op het perceelsgedeelte waarop de L.P.G.-installatie staat. De resultaten van dit onderzoek zullen binnenkort bekend zijn. Indien daaruit blijkt, dat van een dergelijke procedure een reële kans van slagen mag worden verwacht, zullen wij U zo spoedig mogelijk nadien, na de Commissie voor het Grondbedrijf te hebben gehoord, een daartoe strekkend voorstel doen toekomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1981 | | pagina 2