Aanhangsel nr. 4. Antwoorden op vragen van de Raadsleden mevrouw T. Wielinga-Graansma en de heer 3. Knol, inzake het complex 193 woningen Cambuursterpad 1. Heeft het college kennis genomen van het bewoners-renovatieplan voor 178 huurwoningen van het zogenaamde complex 'Leeuwarden'? 2. Is het college met ons van mening, dat realisering van dit plan in principe zou passen binnen het stadsvernieuwings- en volkshuisves tingsbeleid van de gemeente Leeuwar den en dat er als zodanig sprake is van een belangrijk nieuw feit? Toelichting: Het gaat hier om een plan dat naar wij begrijpen voldoet aan de eisen, die de rijksoverheid normaliter pleegt te stellen aan de renovatie van vergelijkbare com plexen vooroorlogse woningwet woningen. Een belangrijk gegeven vinden wij ook, dat de bewoners be reid zijn om aan de uitvoering van het plan mee te werken en dat ze het huurnivo na de renovatie acceptabel vinden. 3. Is het college bereid, om op korte termijn een overleg te openen met de beheerder van de woningen, de vereniging voor Volkshuisvesting en met de HID, teneinde de realiserings mogelijkheden van het bewoners- renovatieplan te bespreken? bMocht dit overleg tot positieve re sultaten leiden, bent U dan bereid om het raadsbesluit tot sloop en nieuwbouw van het complex Leeuwar den ter heroverweging aan de raad voor te leggen? 3. Bent U bereid om op korte termijn met de betreffende bewonerswerk groep in overleg te treden, om de nieuw ontstane situatie te bespreken? 1. 3a, 2. Deze vraag kan op zichzelf beves tigend worden beantwoord. In een eerder stadium is echter ge bleken dat renovatie, gelet op het kostenaspect niet realiseerbaar is, 3. Hoewel een mogelijke heroverweging betreffende de te plegen vervangende nieuwbouw een zaak tussen huurders en verhuurder is, zijn wij bereid het bedoelde overleg te voeren. 4/ Wij zullen op deze vragen terugkomen 5. indien de resultaten van het hierboven onder punt 3 gestelde overleg daartoe aanleiding geven. Leeuwarden, 9 juni 1981. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1981 | | pagina 4