Aanhangsel nr. 5 Beantwoording vragen Pal-Fractie omtrent het door Burgemeester en Wethouders gevoerde beleid inzake gevaarlijke stoffen. 1. Kunnen Burgemeester en Wethouders een overzicht geven van de toestand binnen de gemeente betreffende: a. Meldingsplichtige stoffen; het aantal keren dat de laatste ja ren een transport van gevaar lijke stoffen bij de politie is gemeld? b. Vergunningsplichtige stoffen; de ingevolge de Wet op de Ge vaarlijke Stoffen afgegeven ver gunningen voor laden, lossen en transport van deze stoffen, hoe vaak gebeurt dat en wat voor stoffen betreft het en wordt er in deze kategorie stoffen wel eens een vergunning geweigerd en zoja, op grond waarvan vindt deze weigering dan plaats? c. Wordt de Burgemeester als hoofd van de gemeente op de hoogte ge steld bij vervoer van gevaarlijke stoffen en hoe vaak gebeurt dat? 1. Voor een overzicht van het aantal meldingen en toestemmingen e.d., als door U bedoeld, verwijzen wij U naar de hierbij gevoegde bijlage. Reden voor het weigeren van een toestemming voor het laden en los sen, als bedoeld in artikel 6 van bijlage 2 van het Reglement betref fende het Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen is er de laats te jaren niet geweest. Het vragen van de hierbij bedoelde toestemming en/of het melden ge schiedt formeel aan de Burgemeester. De aanvrage komt binnen bij de Commissaris van Politie. 2. Heeft het College overwogen of over weegt het, gezien het feit dat het bijzonder moeilijk is om een route vast te stellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (gelet op de verkeerssituatie op de rondweg), een algemeen verbod op het vervoer van route- en vergunningplichtige stoffen in te stellen? 3. Is het College met ons van mening dat de gemeente Leeuwarden er bij het rijk op moet aandringen dat ge zien de gevaren verbonden aan LPG, het wenselijk is om LPG onder de in de Wet op de Gevaarlijke Stoffen genoemde routeplichtige stoffen te plaatsen, mede gelet op de bevoor rading van LPG-tanks in woonwijken en welke stappen denken B W te nemen om dit te bewerkstelligen? 2. Op grond van artikel 5 van bijlage 2 van het Reglement betreffende het Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen is het alleen mogelijk een route voor het vervoer van aangewezen gevaarlijke stoffen vast te stellen. Een algeheel verbod op het vervoer van vorenbedoelde stoffen is niet mogelijk. Indien een route is aange wezen, dient behoudens ontheffing deze route te worden gevolgd. In een te verlenen ontheffing zal de meest veilige route, om de plaats van be stemming in de bebouwde kom te be reiken, worden aangegeven. Overigens is de vraag of al dan niet een route gevaarlijke stoffen zou moeten worden ingesteld, in studie. 3. Bij besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 14 januari 1981, nr. A-5/V 20175, is onder meer LPG aangewezen als "route plichtige stof".

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1981 | | pagina 5