I Aanhangsel nr. 6 Vragen van mevrouw J. van der Werf, lid van de Gemeenteraad, inzake het korpsblad van de gemeentepolitie en de antwoorden daarop van de Burgemeester. 1Is het waar, dat het korpsblad van de Leeuwarder politie voor een deel wordt bekostigd uit de inkomsten van advertenties van de Leeuwarder winkeliers? Zo ja, voor welk deel? 1. De kosten van het korpsblad van de gemeentepolitie worden nagenoeg ge heel bestreden uit de opbrengst van de daarin geplaatste advertenties. 2. Welke zijn de kriteria die de po litie hanteert voor het selekteren van adverteerders? 2. De werving van adverteerders ge schiedt door de uitgeverij "NOVA" te Bunschoten. De vraag of, en zo ja welke, kriteria worden aange legd is dan ook een zaak van dat bedrijf. Evenals vele andere uit gevers van periodieken heeft ook de uitgeverij "NOVA" de bevoegdheid om bepaalde advertenties te weiger® Hierbij kan zij zich oriënteren bij de redaktie van het blad. 3. Door wie wordt bepaald wat "door ons betrouwbaar en akseptabel ge achte bedrijven" zijn? 3. Hit de tekst van de door de redak tie aan adverteerders verzonden brief volgt dat dit door de redak tie van het korpsblad is gebeurd. 4. Is de Burgemeester niet met ons van 4. mening, dat deze wijze van verwer ving een zeer oneigenlijke is, aan gezien het opnemen van een adver tentie van een winkelier voor deze een "bewijs van goed gedrag" wordt, in plaats van een financiële steun te zijn voor het korpsblad? Bij de beoordeling van het al of niet aanvaarden van advertenties in het korpsblad, vormt de bedoelde passage uit de wervingsbrief een onjuist selektiekriterium.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1981 | | pagina 8