-2- 5. Wil de Burgemeester met onmiddellijke ingang deze wijze van advertentie- verwerving ongedaan maken? 5. Inmiddels heeft ondergetekende de korpsleiding en de redaktie van het korpsblad laten weten dat de advertentieverwerving moet worden overgelaten aan de uitgever. Leeuwarden, 24 september 1981. Burgemeester van Leeuwarden, Aanhangsel nr. 7. Antwoorden op door het Raadslid Mevr. 0. van der Werf gestelde vragen, verband houdende met de gasprijs en de mogelijke afsluiting bij het niet betalen van de gasrekening. 1. Hoeveel openstaande rekeningen waren er bij de Frigas, per 1 september 1981, met een beta lingsachterstand van 2 maanden of meer en welk bedrag is daar mee gemoeid 2. Idem per 1 januari 1980, 1 juli 1980 en 1 januari 1981. 3. Hoeveel daadwerkelijke afslui tingen hebben plaatsgevonden in het eerste halfjaar van 1980, het tweede halfjaar van 1980 en het eerste halfjaar van 1981 9. In welke gevallen wordt tot af sluiting overgegaan Met hoeveel personen die een uit kering krijgen via de gemeentelij ke sociale dienst was er op 1 sep tember 1981, resp. op 1 januari 1980, 1 juli 1980 en 1 januari 1981, sprake van een betalings regeling voor het voldoen van achterstallige gasrekeningen Is het College bereid om op korte termijn haar invloed aan te wenden om (dreigende) afsluitingen teniet te doen en daartoe eventueel rege- linqen met de betrokkenen te tref fen 1. Er waren op 1 september 1981 2067 openstaande rekeningen met een betalingsachterstand van 2 maanden of meer. Hiermee was in totaal een bedrag van 9-06.616,85 gemoeid. 2. De gevraagde cijfers zijn: 1.1.80: 3520 951.197,91 1.7.80: 5385 1.609.335,13 1.1.81: 2719 792.850,9-7 Dat is gemiddeld per rekening res-= pectievelijk 270,23, 298,86 en 291,60. Het gemiddelde bedroeg per 1.9.81: 196,72. Het cijfer per 1.7.80 werd beïn vloed door de vakanties. Het cijfer per 1.9.81 is beïnvloed door de overgang van 2-maandelijks op 1 maandelijks incasso in het eerste halfjaar van 1981. 3. Achtereenvolgens 62, 99 en 93. 9-. Er wordt tot afsluiting overgegaan indien een verbruiker twee open staande rekeningen heeft waarvan de betaaldata zijn verstreken en de bedragen ondanks herhaalde aan maningen nog niet betaalbaar zijn gesteld 5. Dit aantal verbruikers bedroeg: 1 september 1981: 9-2 1 januari 1980: 9-7 1 juli 1980: 9-1 1 januari 1981: 9-6 6. Hieromtrent kan worden opgemerkt dat er op 17 juli 1981 overleg heeft plaatsgevonden tussen de N.V. Frigas en de Volkskredietbankc Dit heeft erin geresulteerd dat de N.V. Frigas aan de verbruikers die een aangetekende brief ontvangen betreffende afsluiting tevens een brief zendt van de Volkskredietbank

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1981 | | pagina 9