4 B2. Brief d.d. 27 maart 1991 inzake aanvraag ex art. 74 WBO van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk heden, met het verzoek tot vervanging van meubilair van de Dr. J. Hoferschool, Eekswerd 3, alhier. B3. Brief d.d. 28 maart 1991 van de Wijk- en Speeltuinvereniging Indische Buurt/Welge legen en de Stichting Wijkorganisatie Molenpad/Zeeheldenbuurt waarin wordt verzocht door middel van een werkgroep de ontwikkelingen en op en aan het Vliet te bestuderen. C. Brief van de Belangenvereniging Arbeids ongeschikten Friesland d.d. 16 januari 1991 betreffende een subsidieverzoek met betrekking tot een spreekuur voor arbeidsongeschikten. Fl. Brief d.d. 5 september 1990 van de "Ver eniging Eigenaren Verdistraat-I" inzake de handhaving openbare orde en aan verwante problematiek in verband met een zgn. jeugdhonk in het buurthuis "Va- leriuskwartier". F2. Brief d.d. 5 september 1990 van de heer A.B. Dull tot Backenhagen, inhoudende het verzoek tot annulering van een her oprichting van een jeugdhonk in het buurthuis "Valeriuskwartier". Voorgesteld wordt deze brieven en dit ver zoek in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Gelet op de veelheid van brieven inhoudende diverse aspecten met betrekking tot de onder havige zaak, is het gewenst bij een aantal on derdelen van het gemeentelijk apparaat nadere informatie in te winnen over de door brief schrijfster aangesneden kwestie. Eén en ander wordt thans nagetrokken. Nadien zullen wij of de Burgemeester, voor zover het betreft zijn bevoegdheid, de vereniging naar aanleiding van de bevindingen berichten, nadat de zaak in de daarvoor in aanmerking komende raads- adviesconSnissie is behandeld. Eén en ander is aan één der ondertekenaren de heer A.B. Dull tot Backenhagen begin mei 1991 telefo nisch meegedeeld. Deze kan zich hiermee ver enigen. Gelet op de veelheid van brieven inhoudende diverse aspecten met betrekking tot de onder havige zaak, is het gewenst bij een aantal on derdelen van het gemeentelijk apparaat nadere informatie in te winnen over de door brief schrijfster aangesneden kwestie. Eén en ander wordt thans nagetrokken. Nadien zullen de bevindingen door ons aan de heer Dull tot Backenhagen worden meegedeeld, nadat de zaak in de daarvoor in aanmerking komende raadsadviescommissie is behandeld. De heer Dull tot Backenhagen is van één en ander begin mei 1991 telefonisch op de hoogte ge steld en kan zich hiermee verenigen. 5 F3. Brief d.d. 15 april 1991 van de Medezeg genschapscommissie van het Gemeentelijk Muziekinstituut inzake de door het Colle ge voorgenomen herwaarderingstaakstel ling 1991-1995 met betrekking tot de kunstzinnige vorming. In deze brief wordt verzet aangetekend tegen genoemde her waarderingstaakstelling. F4. Twaalf identieke brieven d.d. 22 april 1991 van bewoners van panden aan de Swichumerdyk inzake een bezwaar tegen de voorgenomen uitbreidingsplannen van het dorp Wirdum ten oosten van de Loodyk. F5. Brief d.d. 12 april 1991 van het BCBO Leeuwarden naar aanleiding van een dis cussie omtrent de opvang van asiel zoekerskinderen. F6. Brief d.d. 9 april 1991 van de Stichting Vrienden van de openbare bibliotheek Leeuwarden, waarin ingevolge de Wet AROB een bezwaarschrift is ingediend tegen de weigering tot subsidieverlening. F7. Brief d.d. 9 april 1991 van de Stichting Natuur en Milieu, mede namens de Frie se Milieuraad, waarin met name aange drongen wordt op maatregelen die ge richt zijn op het terugdringen van (drink)watergebruik. Bij de brief is een brochure gevoegd, met de titel "Alle beetjes helpen" welke ter inzage is ge legd. F8. Brief d.d. 5 april 1991 van de Stichting "Omroep voor radio Freedom" inzake na dere informatie over het door haar bij eerdere gelegenheid reeds ingediende verzoek om financiële ondersteuning. F9. Antwoord d.d. 8 april 1991 van de Deut- scher Stadte- und Gemeindebund op ons schrijven, betreffende de ondersteuning van het protest van de Innu-bevolking te gen laagvliegoefeningen boven haar leefgebied. Deze brief is betrokken bij de beraadslaging over de herwaarderingsvoorstellen in de Com missie Cultuur, Sport en Recreatie van 15 april 1991. Voorgesteld wordt deze brief thans voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt de briefschrijvers te berich ten overeenkomstig het gestelde in de voor uw Raad ter inzage gelegde brief. Gelet op de ter inzage gelegde brief van het hoofd van de afdeling Basisonderwijs, wordt voorgesteld de brief van het PCBO voor ken nisgeving aan te nemen. Het bezwaarschrift is ingevolge artikel 2 van de Procedureverordening voor de beroep- en bezwaarschriften om advies in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de Beroep en Bezwaarschriften. Onlangs is de Werkgroep Milieuzorgsysteem van de Dienst Stadsbeheer ingesteld. Er is inmiddels afgesproken, dat onder meer aan dacht zal worden besteed aan de maatregelen die in de brochure worden genoemd. Het ligt in de bedoeling om in het op te stellen rap port, dat naar verwachting binnen een jaar zal verschijnen, concrete aanbevelingen op te ne men. Deze kunnen ook betrekking hebben op werkzaamheden die bij andere diensten wor den verricht. Daarnaast wordt thans gewerkt aan een zogenaamd milieuvoorlichtingsplan. Er mag derhalve van worden uitgegaan, dat de nodige aandacht aan de brochure zal wor den besteed. Voorgesteld wordt adressante in bovenstaande zin te berichten. Omdat het verzoek van de stichting tijdens deze raadsvergadering bij het punt "Bijdrage aan seminar Stichting Omroep voor Radio Freedom" reeds separaat wordt behandeld, wordt voorgesteld deze brief daarbij te betrek ken. De brief is voor u ter inzage gelegd. De strekking ervan is dat de door onze gemeente ter zake gekozen stellingname wordt onder steund. Ook de bond is van mening dat poli tiek alles moet worden geprobeerd om de ver antwoordelijke instanties te bewegen andere

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 10