6 F10. Brief d.d. 12 maart 1991 van de Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden omtrent knelpunten verlichting Nijlan. Fll. Brief d.d. 27 maart 1991 van de heer Van Kammen waarin hij meedeelt dat hij zijn havengeld niet wil betalen omdat hij geen toestemming heeft om een ligplaats ter plaatse in te nemen. F12. Brief d.d. 15 december 1990 van P. Leegstra inzake onroerendgoed belas ting. F13. Brief d.d. 15 april 1991 van het Platform Eén- en Tweepersoonshuishoudens Leeu warden inzake de bijdrageverlening aan het Gemeentelijk Woningbedrijf voor de samenvoeging van 14 duplexwoningen tot 7 eengezinswoningen. oefenmogelijkheden te zoeken, c.q. onvermijd bare oefeningen te doen plaatsvinden boven gebieden waar niemand er last van heeft. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen en een afschrift ervan aan de VNG toe te zenden, met het verzoek zich bij het standpunt van de Duitse zusterorganisatie aan te sluiten. Geadviseerd wordt deze brief als volgt te be antwoorden: - het tijdstip van aan- en uitgaan van de portiekverlichting van de flats, is een zaak van de huiseigenaar, niet van de gemeente; de Dienst Stadsbeheer zal worden gevraagd na te gaan waar bomen de verlichting belemmeren en zonodig snoeiwerkzaamheden uit te voeren; voor wat betreft de plaatsen die vol gens adressant onvoldoende verlicht zijn, is de NV Frigem gevraagd ons nader te adviseren". Omtrent het laatste punt zal adressant na ge noemd advies zo spoedig mogelijk worden ge- informeerd. Binnen onze gemeente is het gebruikelijk dat gebruik van een openbare voorziening in reke ning wordt gesteld, ook al is voor het gebruik geen toestemming of vergunning door ons ver leend. Wij adviseren u deze gedragslijn te handhaven en de heer Van Kammen haven geld te laten betalen voor het innemen van een ügplaats. Overigens kan aan het betalen van een voorziening geen rechten worden ont leend. Wij stellen u voor adressant in boven staande zin te berichten. Voorgesteld wordt dit schrijven voor kennisge ving aan te nemen. De verhoging van de o.g.b. per 1 januari 1991 met 4% is door u beslist. Adressant kan geen antwoord ontvan gen, omdat het schrijven niet van een adres is voorzien. Voorgesteld wordt deze brief door ons college te laten behandelen als bezwaarschrift tegen onze beschikking d.d. 4 september 1990, num mer 6067, ter uivoering van uw besluit besluit van algemene strekking, derhalve niet arobabel) d.d. 2 april 1990, nummer 4402 tot vaststelling van de voor 1990 van rijkswege beschikbaar gestelde budgetten voor het tref fen van huurvoorzieningen aan huurwoningen. Bij onze beschikking van 4 september 1990 verstrekten wij de desbetreffende bijdrage in eens aan het Gemeentelijk Woningbedrijf om 7 F14. Brief d.d. 25 maart 1991 van het Plat form Eén- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden inzake de bijdrageverlening aan het Gemeentelijk Woningbedrijf voor de samenvoeging van 14 duplexwoningen tot 7 eengezinswoningen. F15. Brieven d.d. 8 november 1990, 7 januari 1991 en 15 maart 1991 afkomstig van de Stichting Studentenhuisvesting Leeuwar den inzake een subsidie-verzoek ad f 30.000,--. F16. Brief d.d. 25 januari 1991 van de Stich ting Studentenhuisvesting Leeuwarden (SSHL) inzake aanbieding notitie "Clientgerichtheid voor de woning zoekende student". F17. Brief d.d. 27 februari 1991 van het wijk- komité Schieringen waarin de Raad wordt gevraagd het college op te dragen een vergadering te beleggen inzake een op te starten projectgroep Heechterp/ Schieringen. te bestemmen onder andere voor de woning D. Boutstraat 7. Wij stellen u voor adressant overeenkomstig te berichten. Voorgesteld wordt deze brief te behandelen te samen met het bezwaarschrift d.d. 21 januari 1991. Gelet op een praktische gang van zaken lijkt het ons wenselijk - en dit stellen wij u bij dezen voor - laatstgenoemd bezwaarschrift te behandelen als bezwaarschrift tegen onze beschikking d.d. 29 mei 1990 ter uitvoering van uw besluit d.d. 2 april 1990, nummer 4402 tot vaststelling van de voor 1990 van rijkswege beschikbaar gestelde budgetten voor het tref fen van voorzieningen aan huurwoningen besluit van algemene strekking derhalve niet arobabel). Bij onze beschikking van 29 mei 1990 verstrekten wij de desbetreffende bijdra ge ineens aan het Gemeentelijk Woningbedrijf. Wij stellen u voor adressant overeenkomstig te berichten. Het subsidie-verzoek is in behandeling geno men in het kader van de aanvraagprocedure voor: a. de sub-verordening geldelijke steun voor woonconsumentenorganisaties en b. het Fonds studentenvoorzieningen. Het verzoek wordt aldus inhoudelijk beoor deeld met toepassing van de gebruikelijke toetsingscriteria en in relatie met de beschik bare middelen. Wij stellen u daarom voor de afhandeling van dit verzoek aan ons over te laten en adressante dienovereenkomstig te be richten. Gevraagd wordt om een inhoudelijke reactie op korte termijn. Gelet op de gevolgen van het voorstel van de SSHL voor het lokale woonruimteverdelingssysteem achten wij het van belang, dat het voorstel wordt beoordeeld in het kader van de lopende evaluatie van het woonruimteverdelingssysteem. De eindrappor tage wordt medio dit jaar verwacht. Wij stel len u daarom voor deze brief bij de behande ling te betrekken en adressante dienovereen komstig te berichten. Ter zake wordt te zijner tijd advies ingewonnen van de Raadscommissie Stadsontwikkeling. De eerste vergadering omtrent de aanpak van de stadsvernieuwing c.q. sociale vernieuwing heeft inmiddels plaatsgevonden. Het verzoek kan derhalve als afgedaan worden beschouwd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 11