8 F18. Brief d.d. 17 januari 1991 van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, waarin zij verzoeken de plannen voor de nieuwbouw van de Harmonie te heroverwegen en de plataan daarbij speciale aandacht te geven. F19. Brief d.d. 15 februari 1991 van de Stich ting Wonen in de Binnenstad betreffende het behoud van de plataan bij de Har monie. F20. Brief d.d. 20 februari 1991 van de Stich ting Bomen voor Leeuwarden waarin het verlies van buitengewoon waardevolle bo men wordt betreurd. F21. Brief d.d. 20 maart 1991 van mevrouw T. Wiersma te Harlingen, waarbij zij na mens de tentoonstellingswerkgroep van het Instituut voor Natuur en Milieueduca tie 350 handtekeningen aanbiedt voor het behoud van de plataan. F22. Brief d.d. 28 maart 1991 van de heer H. de Vries te Harlingen met als inhoud een protest tegen het vellen van de pla taan bij de Harmonie. F23. Brief d.d. 21 maart 1991 van de NTVON afdeling Leeuwarden, waarbij bezwaar wordt gemaakt tegen de kapvergunning voor de plataan bij de Harmonie. F24. Brief d.d. 26 maart 1991 van mevrouw M. de Raadt met als inhoud een protest tegen het vellen van de plataan bij de Harmonie. F25. Brief d.d. 3 april 1991 van de heer T. IJkema, waarin verzocht wordt de naam "De Harmonie" opnieuw te verbin den aan de nieuw te bouwen stads schouwburg. F26. Brief d.d. 25 maart 1991 van Wijkcen trum Nijlan inzake de verkeersproblema tiek. Adressanten zijn inmiddels van het voornemen tot het vellen van de plataan schriftelijk op de hoogte gesteld. Een kopie van dat schrijven is bij de raadsstukken ter inzake gelegd. Aangezien het hier een AROB-bezwaarschrift tegen een vergunning van Burgemeester en Wethouders betreft, stellen wij u voor de brief ter afhandeling in handen te stellen van Bur gemeester en Wethouders. Voorgesteld wordt de brief te beantwoorden volgens bijgaand concept, Voorgesteld wordt tevens dat u ons machtigt deze brief als stan daardbrief te hanteren bij soortgelijke brieven van burgers en instellingen. Omdat de naamgeving van de nieuwe stads schouwburg in eerste instantie het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum De Harmonie regardeert, wordt voorgesteld adressant te be richten dat zijn brief ter beoordeling, c.q. ter afdoening in handen zal worden gesteld van deze stichting. Deze brief wordt gevoegd bij de stukken met betrekking tot de aanpak van de verkeersknel punten in de wijk Aldlan, welke in een vol gende vergadering van de Commissie Stadsbe heer zal worden behandeld. Adressant is hiervan op de hoogte gesteld. 9 F27. Brief d.d. 10 april 1991 van de Voet gangersvereniging VBV te 's-Gravenhage met het verzoek om toekenning van sub sidie voor het jaar 1992. F28. Brief d.d. 8 april 1991 van de Vervoers- bond FNV (sub va Noord afd. FRAM) met betrekking tot de uitvoering van het abriplan. Aangezien het hier een landelijke vereniging betreft, behoort subsidiëring onzes inziens door de landelijke overheid plaats te vinden. Dit gebeurt overigens ook: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt jaarlijks een belangrijk subsidie aan de Voetgangersvereni ging VBV. U hebt op 11 juli 1988 een soortgelijke ver zoek voor het jaar 1989 om bovenvermelde reden afgewezen. Sindsdien hebben zich naar ons oordeel geen omstandigheden voorgedaan die thans tot wijziging van het standpunt moe ten leiden. Voorgesteld wordt de vereniging dienovereenkomstig te berichten. De Dienst Stadsontwikkeling en Milieu zal in het najaar van 1991 starten met de 2e en laatste fase van het abriplan. De bedoeling is dat er 80 tot 100 abri's bijgeplaatst zullen worden. Wij stellen u voor adressante in bo venstaande zin te informeren. F29. Brief d.d. 26 april 1991 betreffende uit spraak van Gedeputeerde Staten inzake een geschil tussen de gemeente Leeuwar den en de Vereniging voor PCBO inzake toepassing van art. 74 WBO t.b.v. her straten van het schoolplein van de Wil lem de Zwijgerschool. F30. Brief d.d. 26 april 1991 betreffende uit spraak van Gedeputeerde Staten inzake een geschil tussen de gemeente Leeuwar den en de Vereniging voor PCBO Leeu warden-Zuid inzake toepassing van art. 74 WBO inzake de vervanging van de dakbedekking van de Prins Willem van Oranjeschool. F31. Brief d.d. 26 april 1991 betreffende uit spraak van Gedeputeerde Staten inzake een geschil tussen de gemeente Leeuwar den en de Vereniging voor PCBO inzake toepassing art. 74 WBO t.b.v. vervanging van de vloerbedekking van de Albertine Agnesschool. F32. Brief d.d. 5 april 1991 van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia inzake de positie Stedelijk Gymnasium t.o.v. bre de scholengemeenschappen. Voorgesteld wordt deze brief/uitspraak ter af doening in handen te stellen van Burgemees ter en Wethouders. Deze brief is, evenals andere op dit onder werp betrekking hebbende brieven voor uw Raad ter inzage gelegd ten behoeve van de raadsbehandeling op 27 mei 1991 (agenda punt 10).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 12