10 F33. Brief d.d. 18 april 1991 van het Slauer- hoff College inzake reactie op het raads voorstel brede scholengemeenschappen. F34. Brief fan 24 april 1991 fan it haadbest- joer fan de FNP, mei as bijlage de ünderwiisnotysje fan dizze partij oer de skaalfergrutting yn it basisünderwiis, dêr 't yn fersocht wurdt om in reaksje troch de gemeenteried op dizze notysje. F35. Brief d.d. 26 april 1991 van de directie van de Mavo Wissesdwinger, betreffende reactie op het raadsvoorstel inzake vor ming van brede scholengemeenschappen. F36. Brief d.d. 2 mei 1991 van de beleids groep van het Stedelijk Gymnasium be treffende reactie op raadsvoorstel inzake de vorming van brede scholengemeen schappen. F37. Brief d.d. 2 mei 1991 van de Gemeen schappelijke Medezeggenschapsraad voor het Openbaar Voortgezet Onderwijs, be treffende reactie op het raadsvoorstel in zake de vorming van brede scholenge meenschappen. F38. Brief d.d. 3 mei 1991 van de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel be treffende reactie op het raadsvoorstel in zake de vorming van brede scholenge meenschappen. F39. Brief d.d. 3 mei 1991 van de gemeente Boarnsterhim betreffende reactie op het raadsvoorstel inzake de vorming van bre de scholengemeenschappen. F40. Brief d.d. 6 mei 1991 van de Medezeg genschapsraad van het Slauerhoff College betreffende reactie op het raadsvoorstel inzake de vorming van brede scholenge meenschappen. Voorgesteld wordt deze brief te betrekken bij het raadsvoorstel intentiebesluit vorming brede scholengemeenschappen (raadsvergadering 27 mei 1991) en voor de Raad ter inzage te leggen. Foarsteld wurdt adressant te berjochtsjen geli- kens it stelde yn de foar jo op besjen leine konseptbrief. Deze brief is betrokken bij de beraadslagingen en over het onderhavige raadsvoorstel in de vergadering van de Commissie Onderwijs en Samenlevingszaken op 13 mei 1991. Ons voorstel omtrent de vorming van brede scholengemeenschappen is voor uw vergade ring van heden geagendeerd. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: 1. Beslissing d.d. 18 februari 1991 van Gedeputeerde Staten van Friesland inzake opheffing van o.b.s. de Leeuwerikschool en instandhouding van de o.b.s. te Lekkum, Hempens en de Vosse- burcht. 2. Brief d.d. 25 maart 1991 van het Slauerhoff College inzake tijdschema voorstel brede scholenge meenschappen. 11 Wij stellen u ten aanzien van deze brieven voor de nadere advisering van de diensten af te wachten. Onderwerp Ingekomen Datum/nummer: BESTUURSZAKEN: Bestuur en Beleid Brief van E. Smit, Herestraat 7, waarin de gemeente aan sprakelijk wordt gesteld voor het door hem geleden verlies van f 50.000,— als gevolg van de verloedering van de Herestraat. Klacht van de heer G. Nieuwenhuis inzake afhandeling aan gifte van het veroorzaken van een ongeval. 23-10-1990 Nr. 8074 (SB) 28-3-1991 Nr. 91/01155 (Pol.) Brief van het dagelijks bestuur van de Regio Noord- Friesland waarbij wordt toegezonden de 8e wijziging begroting 1991 en de ontwerp-begroting 1992. Brief van het dagelijks bestuur van de Centrale Post Ambulancevervoer Friesland waarbij wordt toegezonden de ontwerp-begroting dienstjaar 1992. Brief van het bestuur van het Platform Eén- en tweeper soons huishoudens Leeuwarden met het verzoek om een spoedige reaktie op een brief van 24-04-1990 over ont ruiming pand Burmaniastraat 7. 6-5-1991 Nr. 2617 7-5-1991 Nr. 2649 (BZ) 8-5-1991 Nr. 2650 (BZ) BRANDWEER: Brief van het dagelijks bestuur van de Alarmcentrale 23-4-1991 Friesland waarbij de ontwerp-begroting 1992 wordt toege- Nr. 2362 (BZ) zonden. Brief van de Alarmcentrale Friesland waarbij een verbeterd 8-5-1991 exemplaar wordt toegezonden van de ontwerp-begroting Nr. 1992. STADSBEHEER: Brief van de Provincie Friesland betreffende wijziging van 27-03-1991 de Algemene Politieverordening. (Raadsbehandeling 24 juni Nr. 3291 (SB) 1991.) Brief van A.F. de Vries inzake situering huisvuilcontainer. (Raadsvergadering 24 juni 1991.) 26-4-1991 Nr. 4335 (SB)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 13