12 Brief d.d. 26 april 1991 van Gedeputeerde Staten van 2-5-1991 Friesland inzake goedkeuring besluit tot overname in beheer Nr. 4415 en onderhoud van de Vierhuisterweg van het waterschap "Tusken Waed en Ie". Brief van de fam. YJ. Veld met het verzoek om maat- 7-5-1991 regelen te nemen tegen de overlast van katten. Nr. 4640 (SB) Brief van het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering 8-5-1991 Friesland betreffende resultaten koelkastenverwerking over Nr. 4717 (SB) 1990. STADSONTWIKKELING EN MILIEU: Brief van het bestuur van de Valeriusflat betreffende de heropening van de Jeugdsoos aan de Verdistraat. Brief van het bestuur van de "Westeind Flat" betreffende de heropening van de Jeugdsoos aan de Verdistraat. Brief van de Vereniging van Huurders Europaflat Leeuwar den, betreffende de heropening van de Jeugdsoos aan de Verdistraat. Brief van de Stichting Natuur en Milieu waarbij ter kennis name een exemplaar van hun notitie "Argumenten voor her ziening van het Structuurschema Militaire Terreinen". Brief van de "Stichting ten behoeve van de bouw en exploi tatie van parkeergarages in Leeuwarden" inzake statuten wijziging. Brief van Wildbeheer-eenheid "De Middelsee" betreffende de taakstelling van de Wildbeheer-eenheid. Brief van Schumacher Leeuwarden BV betreffende recon structie Marshallweg. Brief van C. Abma-Anderson (namens een groep bewoners van de wijk Woelwijk te Tytsjerk) betreffende de uitbrei ding van het recreatiegebied "De Groene Ster". Brief van de heer H. van de Wiel, namens de Vereniging Milieudefensie, betreffende het aan banden leggen van het gebruik van tropisch hardhout. (Raadsbehandeling 24 juni 1991) Brief van mevrouw T. Bandsma, namens Werkgroep Ver keer Nijlan, bestuur Stichting Wijkcentrum Nijlan en de Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden, betreffende busrou tes in de Wijk Nijlan. Brief van de heer H. van Zwol, namens het bestuur van de Bouw- en Houtbond FNV, afdeling Leeuwarden, betreffen de de sloop van de Harmonie. 18-09-1990 Nr. 8405 (BZ) 24-09-1990 Nr. 8526 (BZ) 08-10-1990 Nr.8851 (BZ) 22-11-1990 Nr. 28-11-1990 Nr. 9683 (SB) 04-12-1990 Nr. 20-12-1990 Nr. 10562 (SB) 06-02-1991 Nr. 1674 (SB) 07-02-1991 Nr. 1565 (SB) 05-03-1991 Nr. 2433 (SB) 21-03-1991 Nr. 3476 (SB) 13 Brief van G.R. Fokkema, betreffende de wensen en voor stellen van de omwonenden van het toekomstige Lienward College. (Raadsbehandeling 24 juni 1991) Brief van G.J. Feenstra, namens de huurderswerkgroep Julianalaan/Breitnerstraat betreffende het lokaal openbaar vervoer. (Raadsbehandeling 24 juni 1991) Schriftelijk vragen D'66-fractie inzake stand van zaken met betrekking tot de woningverbetering in de na-oorlogse wijken en de gevolgen die de door het kabinet ontwikkelde plannen in het kader van de Tussenbalans daarop hebben. Brief van Mw. A. Westra-Zijlstra betreffende maximale snelheid Aldlansdyk. Verzoek bewonerskommissie Welgelegen om inspraak bij aanleg schoolplein voor nieuw op te richten basisschool Pieter Feddesstraat 2. 27-03-1991 Nr. 3410 (SB) 10-04-1991 Nr. 3719 (SB) 23-4-1991 Nr. 4229 (SB) 23-4-1991 Nr. 4069 (SB) 1-5-1991 Nr. 4353 (SB) WELZIJN: Basisonderwijs Brief van het SKOL met het verzoek om geld beschikbaar 8-5-1991 te stellen voor aanleg van een beveiligingsinstallatie Nr. 2651 (BZ) T.J. Roordaschool te Wytgaard. Financiën Welzijn Goedkeuring raadsbesluit door GS van Friesland inzake 10-04-1991 garantie geldlening ten behoeve van de ver-/nieuwbouw- Nr. 2098 plannen van de Stichting Medisch Centrum Leeuwarden. (Raadsbehandeling 24 juni 1991) Samenlevingszaken Brief van Stichting Maatschappelijk Centrum "de Terp" 13-5-1991 waarin een uiteenzetting waarom wordt afgeweken van het Nr. 2697 (BZ) standpunt inzake sub-convenant maatschappelijke opvang. Brief van Wijkkomité Schieringen betreffende subsidie flan kerend ouderen beleid. 15-5-1991 Nr. 5082

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 14