2 E. Bericht van goedkeuring van Ge deputeerde Staten van Friesland van 3 mei 1991 betreffende de Concernbegroting 1991 van de gemeente Leeuwarden. F. Brief van 14 mei 1991 inzake verzoek van de Belastingdienst, directie Douane voor plaatsing overtollig douanepersoneel. G. Brief van het Buro Slachtoffer hulp Friesland Noord ingekomen 24 mei 1991 waarin het jaarver slag 1990 wordt aangeboden. H. Verzoeken van: 1. 29 april 1991 van het be stuur van de Stichting Ka tholiek Onderwijs Leeuwarden om medewerking voor de aan leg van een beveiligingsin stallatie in het gebouw T.J. Roordaschool te Wyt- gaard 2. 15 mei 1991 van het bestuur van de Vereniging voor Pro testants Christelijk Basis onderwijs Leeuwarden om me dewerking voor het ophogen/ repareren van het verzakte terrein en de bestrating en het repareren van de kapotte riolering ten behoeve van Dr. Algraschool en Titus Brandsmaschoolalhier; 3. 17 mei 1991 van het bestuur van de Vereniging voor Pro testants Christelijk Basis onderwijs te Leeuwarden om medewerking voor de vervan ging van vloerbedekking van de Frederik Henderikschool Raaigras 26, alhier; 4. 3 juni 1991 van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden om me dewerking voor het herstel van de verstopte riolering van de St. Paulusschoolal hier Voorgesteld wordt deze berichten en deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. I. Brief van de Federatie van Sportvissers d.d. 14 mei 1991 waarin verzocht wordt om de vismogelijkheden aan de Grote Wielen te verbeteren. Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouder om preadvies J. Brief d.d. 5 februari 1991 van mevrouw C. Abma-Anderson (na mens een groep bewoners van de wijk Woelwijk te Tytsjerk) be treffende de uitbreiding van het recreatiegebied "De Groene Ster" K. Brief van de Bouw- en Houtbond FNV, afdeling Leeuwarden, d.d. 20 maart 1991 inzake de gevaren van asbest bij de sloop van de Harmonie L. Brief van de heer G.R. Fokkema te Leeuwarden d.d. 25 maart 1991 betreffende het voorstel van Veilig Verkeer Nederland omtrent de verkeersveiligheid in Achter de Hoven. Het betreft hier een inspraakreac tie (kopie van een aan ons college gerichte brief) ten aanzien van de startnotitie inzake de uitbreiding van dit recreatiegebied. De start notitie - die op 7 januari 1991 in de plaatselijke pers is gepubli ceerd - bevat informatie die nood zakelijk is voor de inspraak en het voeren van vooroverleg om te komen tot adviezen voor het op stellen van richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrap- port. Op 25 maart 1991 hebt u be sloten het vaststellen van de richtlijnen voor het opstellen van dit milieu-effectrapport te dele geren aan ons college. Rekening houdende met de verschillende in spraakreacties zijn bedoelde richtlijnen inmiddels door ons college vastgesteld, nadat de Com missie Milieu en Stadsbeheer daar in gekend is. De groep bewoners is van de vaststelling van deze richtlijnen op de hoogte gesteld. De brief kan derhalve als afgedaan worden beschouwd. Het gevaar dat asbest bij sloop werkzaamheden kan opleveren is bij ons en de projectcoƶrdinator vol ledig bekend. In voorbereiding is het sloopbestek. Ten behoeve van dit bestek wordt thans onderzocht of, en zo ja waar, asbest in het bestaande gebouwencomplex voor komt. Indien uit het onderzoek blijkt dat asbest aanwezig is, worden de benodigde beschermende maatregelen in het sloopbestek op genomen. Indien tijdens de sloop op nu ontoegankelijke plaatsen as best wordt aangetroffen, zullen eveneens de benodigde maatregelen worden genomen. Voorgesteld wordt adressant overeenkomstig te be richten. De verkeersveiligheidsproblematiek bij de nieuwe lokatie van het Lienward College aan Achter de Ho ven is zowel bij de desbetreffende gemeentelijke dienst als bij het bestuur van het Lienward College bekend. In het te voeren overleg met het bestuur van het Lienward College over deze problematiek zal

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 16