4 M. Brief van mevrouw A. Westra- Zijlstra te Leeuwarden d.d. 22 april 1991 met verzoek tot ver laging van de maximum snelheid op de Aldlansdyk tussen Holwor- tel en Planetenlaan. N. Klacht van A.F. de Vries te Leeuwarden, ingekomen 26 april 1991, inzake situering huis vuilcontainer 0. Brief d.d. 2 mei 1991 van de Wijk- en recreatievereniging "de Blokkendoos" in Lekkume- rend, waarin bezwaar wordt ge maakt tegen de (in het kader van de herwaardering '92-'95) voorgenomen bezuiniging van f 100.000,op het totale bud get voor Buurtactiviteiten en waarin tevens wordt verzocht de wijk met ingang van 1991 in te delen in een andere priori teitscategorie voor de toe kenning van subsidies voor buurtactiviteiten in het kader van het Programma SCW. de brief van Veilig Verkeer Neder land worden betrokken. Eventueel door de gemeente te nemen maatre gelen zullen worden voorgelegd aan de Commissie Milieu en Stadsbe heer. Voorgesteld wordt adressant van het bovenstaande op de hoogte te stellen. Aangezien het hier gaat om een be zwaar tegen een door Burgemeester en Wethouders genomen verkeersbe- sluit, wordt voorgesteld de brief ter afhandeling in handen te stel len van Burgemeester en Wet houders Omtrent de situering van de in di verse wijken geplaatste huisvuil containers, hebben ons meerdere klachten bereikt. Het probleem doet zich hierbij voor dat de plaats van de containers vanuit de optiek van de reiniging wel een aantal praktische voordelen met zich meebrengt, doch vanuit ruim telijk c.q. stedebouwkundig oog punt vraagtekens oproept. Eén en ander is voor ons aanleiding nader te onderzoeken in hoeverre aan de binnengekomen klachten tegemoet kan worden gekomen. Voorgesteld wordt adressant van het voren staande op de hoogte te stellen. Voorgesteld wordt de wijkvereni- ging te berichten: dat het bezwaar enigszins pre matuur wordt geacht aangezien nog niet over budgetverminde ring voor buurtactiviteiten is besloten, doch dat naar de haalbaarheid en de eventuele consequenties ervan een onder zoek wordt ingesteld; dat de naar voren gebrachte ar gumenten tegen de budgetvermin dering zullen worden betrokken bij het genoemde onderzoek; dat tot de indeling van de wijk in prioriteitscategorie 4 laatstelijk in het kader van het Programma SCW 1991 is besloten en dat eventuele her ziening van deze indeling opnieuw aan de orde komt bij de evaluatie van het zogenaamde 1/2/4/8-systeem voor toedeling van subsidies voor buurtactivi- 5 P. Brief van Platform Eén- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) van 7 mei 1991, waarin wordt verzocht de door PEL gestelde vragen over de ontruiming van het pand Bur- maniastraat 7 op 24 april 1990 binnenkort te beantwoorden. Q. Brief van 13 mei 1991 van het bestuur van het Wijkkomité Schieringen, waarin duidelijk heid wordt gevraagd over de hoogte van het subsidie 1991 in het kader van het flankerend ouderenbeleid ten behoeve van het Buro Ouderen Service Schie ringen (BOSS) en over de toe komst van het BOSS. R. Brief van S0S-Wereldhandel" te Culemborg, d.d. 23 mei 1991, ingekomen op 27 mei 1991, waar in de gemeente wordt verzocht zich nader te beraden met betrekking tot het inkopen van zuivere koffie van/via deze in stelling teiten; deze evaluatie is voor zien voor het najaar van dat jaar. Door interne communicatiestoornis sen zijn de door PEL gestelde vra gen inderdaad nog niet beantwoord. Het concept-preadvies zal in de vergadering van de Commissie Open bare Orde op 1 juli 1991 worden behandeld, waarna het in de raads vergadering van 26 augustus 1991 kan worden behandeld. Voorgesteld wordt adressant overeenkomstig te berichten. In de begroting 1991 van het BOSS is het bestuur van het Wijkkomité Schieringen uitgegaan van een huurverhoging van 3Z. De hoogte van het subsidie 1991 in het kader van het flankerend ouderenbeleid is, conform de uitspraken in de raadsvergadering van 28 januari 1991, gebaseerd op de werkelijke huurlasten van het pand Heechterp 2 gedurende het gehele jaar. Con form het Programma Flankerend Ou derenbeleid 1991 hebben wij de Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden (SWOL) verzocht om in overleg met het Wijkkomité en de SWL na te gaan op welke wijze de activiteiten voor ouderen zoals thans plaatsvinden in het BOSS, met ingang van 1992 kunnen worden uitgevoerd. De directeur van het SWOL heeft ons toegezegd nog voor de zomer een advies ter zake te doen toekomen. Aan de hand van dit advies zullen wij een voorstel in zake de toekomst van het BOSS op stellen en bespreken in de Conmis- sie Onderwijs en Samenlevingsza ken. Wij stellen u voor adressant overeenkomstig het bovenstaande te berichten. Reeds eerder - bij brief van 3 oktober 1990 - heeft "S.O.S.- Wereldhandelzich tot uw Raad gewend met het verzoek om voortaan zuivere koffie voor alle ge meentelijke diensten van deze in stelling te betrekken. De desbetreffende brief is geplaatst op de Mededelingenlijst ter behandeling in uw vergadering van 19 november 1990. Daarbij zijn

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 17