6 ter inzage gelegd een aantal noti ties van het hoofd van de afdeling Interne Zaken met betrekking tot de koffie-inkoop, alsmede enkele verslaggedeelten van vergaderingen van de Commissie Algemene Zaken hieromtrent Naar aanleiding van het door uw Raad ingenomen standpunt, hebben wij dit bij onze brief d.d. 18 ja nuari 1991 aan "S.O.S.-Wereldhan del" meegedeeld (ligt voor u ter inzage De thans ter behandeling voorlig gende brief d.d. 23 mei 1991, die ook aan de verschillende raads fracties is toegestuurd, bevat naar onze mening geen nieuwe ele menten. Wij achten het overbodig opnieuw op alle in de brief aan gevoerde details in te gaan. Naar aanleiding van het gestelde in de voorlaatste alinea, waarin wordt opgemerkt dat nog slechts bij 4 gemeentelijke diensten kof fie van S.O.S.-Wereldhandel wordt gebruikt en bij sommige diensten zelfs geen koffie met het Max Ha- velaar-keurmerk in gebruik is, merken wij het volgende op. Uit recentelijk gehouden onderzoek is gebleken, dat bij alle gemeen telijke diensten Max Havelaar-kof- fie wordt gebruikt, met uitzonde ring van de Politie, die gebonden is aan een afgesloten contract met een catering-bedrijf. De uitkom sten van dit onderzoek liggen voor u ter inzage. Overigens blijven wij van mening dat de gemeente Leeuwarden voldoet aan de door "S.O.S.-Wereldhandel* genoemde doelstellingen door het gebruik van zuivere koffie voor zien van het keurmerk "Max Have- laar" Voorgesteld wordt het huidige in- koopbeleid te handhaven en adres sant dienovereenkomstig te be richten. S. Brief van de familie W. Bauma d.d. 24 mei 1991 inzake over last van het pand Claes Bockes Balckstraat 35 te Leeuwarden. Voorgesteld wordt de brief in han den van de Burgemeester te stellen ter afdoening en adressant over eenkomstig te berichten. Een af schrift van de uitgaande brief zal ter kennisneming worden toegezon den aan de leden van de Commissie Openbare Orde. Brieven betreffende bezuinigin gen op preventieve logopedie in het basisonderwijs, ingekomen op 29 mei 1991 van 1. personeel van de Frederik Hendrikschool ingekomen op 31 mei 1991 van 2. OR en MR van de Willem Lodewijkschool en Rehobothschool 3. MR van de Amalia van Solmsschool 4. team, OR en MR van de Aebingaschool 5. personeel van de Hoog- fenne ingekomen op 3 juni 1991 van: 6. personeel, MR en OR van de Prins Bernhardschool 7. personeel en MR van de J.W. Frisoschool; 8. personeel en MR van de Goudenregenschool 9. personeel van de Prins Willem van Oranjeschool ingekomen op 4 juni 1991 van: 10. OR en MR van de Unia- skoalle; 11. personeel van de Koningin Wilhelminaschool 12. MR en team van de Plataan- school ingekomen op 5 juni 1991 van: 13. MR en team van de T.J. Roordaskoalle 14. MR, OR en personeel van de Hoven; 15. MR van de Wester; 16. MR van de Algraschool; 17. MR en team van de Prins Mauritsschool 18. MR en team van de 01de- nije;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 18