8 ingekomen op 7 juni 1991 van: 19. team van de Maria Louise- school 20. team van de Wilaard; 21. MR en team van de Krijn van den Helmschool. Voorgesteld wordt deze brieven te betrekken bij de besluitvorming over de herwaarderingsvoorstellen en adressanten overeenkomstig te berichten. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Brief van 9 april 1991 van de heer W. van der Veen, alhier, waarin hij zijn zorg verwoordt omtrent de exploitatie van de Kinderboerderij, alsmede het antwoord van B. W. hierop. Brief van het dagelijks bestuur van de Centrale Post Ambulancevervoer Friesland d.d. 7 mei 1991, waarin de ontwerp-Begroting 1992 wordt aange boden alsmede het concept-antwoord van B. W. hierop. Brief van de familie Y.J. Veld te Leeuwarden ingekomen 7 mei 1991, inzake overlast door katten alsmede het concept-antwoord van B. W. hierop. Brief van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie voorlichting, documentatie en bibliotheek van 29 mei 1991, waarbij ter informatie wordt toegezonden de publiekscampagne "De auto kan best een dagje zonder u" Brieven van het dagelijks bestuur van de Alarmcentrale Friesland d.d. 23 april en 8 mei 1991 waarbij de ontwerp-Begroting 1992 wordt aangeboden. Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 26 augustus 1991. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van: 1. 20 juni 1991, nr. 91.005695 van het raadsbesluit van 17 december 1990 tot het vaststellen van de Verorde ning tot wijziging van de Parkeer- en parkeergeldver- ordening; 2. 13 juli 1991, nr. 91.006353 van het raadsbesluit van: a. 17 december 1990 tot het vaststellen van de veror dening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van veemarktrechten (17e wijziging) b. 25 maart 1991 tot het vaststellen van de Veror dening op de heffing en invordering van haven gelden 1991. B. Brief van 6 juni 1991 van de Staatssecretaris van Defensie als antwoord op onze brief aan de Minister-President betref fende laagvliegoefeningen in Canada. De staatssecretaris deelt ons mede dat door de Canadeze overheid diverse maat regelen getroffen zijn om de bedreiging van de traditionele leefwijze van de aldaar wonende Innu's tegen te gaan. Op het ogenblik vindt een toetsing van het effect van deze maatregelen plaats, welke in 1992 in de vorm van een milieu-effectrap portage aan de Canadeze rege ring zal worden aangeboden. C. Brief d.d. 21 juni 1991 van de besturen van 't Vliet en het JOL waarin informatie wordt gegeven over de resultaten van de sinds september 1990, tussen beide voornoemde instellingen, gevoerde fusie-besprekingen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 19