2 D. Brief van de Bond tot bescher ming van honden d.d. 10 juli 1991 betreffende de aanbieding van brochure "Voorkom overlast aan anderen" E. Verzoek tot afsluiting (deel) Leeuwerikstraat voor snelver keer, ingekomen 13 juni 1991, adres afzender onbekend. Voorgesteld wordt deze besluiten en brieven voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen, in ver band met het ontbreken van adres kan de brief niet worden beant woord F. Verzoeken van: 1. 28 juni 1991 van het bestuur van de Leeuwarder Schoolver eniging om medewerking voor het aanschaffen van een klimhuis en papierkasten en het herstellen van schade als gevolg van vandalisme ten behoeve van de basis school, Jelsumerstraat 10, alhier 2. 10 juli 1991 van het bestuur van de Vereniging voor Pro testants Christelijk Basis onderwijs Leeuwarden om medewerking voor: a. het herstellen van de schade door vandalisme bij de Willem de Zwijger- school, alhier; b. het herstellen van de schade door vandalisme en inbraak bij de Dr. Algra- school, alhier; c. het herstellen van de schade door vandalisme bij de Prins Bernhard- school, alhier; d. het herstellen van de schade door vandalisme bij de Prins Maurits- school, alhier; e. het vervangen van brand- haspels en poederblussers in diverse scholen; f. het uitbreiden van het aantal leerlingensets van de Koningin Emmaschool, alhier; g. het herstellen van inbraakschade bij de Albertine Agnesschool, alhier 3 h. het aanbrengen van rubbertegels onder het klimtoestel 4/5 jarigen op het plein van de Prins Mauritsschoolalhier. G. Brief van Platform Eén- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden d.d. 22 juli 1991 inzake de 5,5Z huurverhoging per 1 juli 1991. H. Verzoeken om advies van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg 1. d.d. 27 mei 1991 betreffende aanwijzing beschermd monu ment Berlik-imermarkt 17/ Ossekop 2b; 2. d.d. 2 juli 1991 betreffende de aanvraag om aanwijzing tot beschermd monument van het pand Beyerstraat 3. I. Brief d.d. 7 juni 1991 van Stichting de Vrienden van De Gay Krant met verzoek om aanvankelijk oordeel over in stelling van een trouwregister opnieuw in overweging te nemen. J. Brief van Olaf d.d. 7 mei 1991 waarin Olaf de resultaten van de koelkastenverwerking voor 1990 bekend maakt. Verder vraagt Olaf de medewerking van de gemeente om de aanvoer van koelkasten te bevorderen. Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies Voorgesteld wordt deze brieven in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Sedert de oprichting van de koel- kastsloopstraat hebben wij steeds onze volle medewerking gegeven .n deze milieuvriendelijke afvoer van koelkasten binnen onze gemeente. Bij particulieren worden de oude koelkasten door de afdeling Reini ging van de Dienst Stadsbeheer apart ingezameld en naar de sloop- straat gebracht. Aan deze moge lijkheid is zoveel mogelijk bekendheid gegeven. Alhoewel wij het betreuren dat de aanvoer van oude koelkasten nog niet het gewenste niveau heeft bereikt, staan ons op dit moment geen mid delen ter beschikking om de aan voer verder te bevorderen. Wij stellen u voor adressant in boven staande zin te antwoorden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 20