4 K. Brief d.d. 22 mei 1991 van de heer mr. W. Sleijfer namens Bronger Horeca BV te Leeuwarden, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het ont- werp-bestemmingsplan "Nieuwe- steeg/Oude Doelesteeg en Zuiderstraat" L. Brief d.d. 22 mei 1991 (ingeko men 5 juni 1991) van de heer R. Bloem, mede namens A. Gerritsma en H. v.d. Kaa waarin kritiek wordt geuit op de procedure met betrekking tot de privatisering van de Thee- schenkerij Prinsentuin. M. Brief van de heer W.F. Beijerinck d.d. 23 mei 1991 waarin hij klaagt over slecht onderhoud aan de woonomgeving in de wijk AldlSn. N. Brief d.d. 27 mei 1991 van de voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State, waarbij een op grond van de Wet administratieve recht spraak overheidsbeschikkingen ingediend beroep-schrift met bijlagen wordt toegezonden, gericht tegen uw besluit van 19 februari 1990, nummer 1898 (niet-ontvankelijk verklaren van de heer J.S. Bouma te Tiet- jerk in zijn bezwaren tegen het voorbereidingsbesluit voor een deel van het Groene Stergebied (golfbaan)) en waarbij verzocht wordt aan de Raad van State uw verweer toe te zenden. Dit bestemmingsplan zullen wij u binnenkort ter vaststelling aan bieden. Hierbij zal ook op de inhoud van dit bezwaarschrift worden ingegaan. Wij stellen u voor deze brief voorlopig voor kennisgeving aan te nemen en adressant overeenkomstig te berichten. Voorgesteld wordt de brief aan de orde te stellen bij de behandeling van het agendapunt "Definitieve verhuur van de Theeschenkerij Prinsentuin aan Doyle Holding BV" (bijlage nummer 189) van de raads vergadering van 26 augustus 1991. Voorgesteld wordt adressant te berichten overeenkomstig de voor u ter inzage gelegde concept-brief. De bevoegdheid om te beoordelen of vanwege het gemeentebestuur ver weer zal worden gevoerd in een administratief rechtsgeding hebt u gedelegeerd aan ons college. Wij stellen u dan ook voor de afdoe ning van dit verzoek aan ons over te laten. 5 O. Brief d.d. 28 mei 1991 van mevrouw L.H. Douma-Beekhuis alhier, tegen het aanbrengen van openbare verlichting met SOX-armaturen langs de Harlin- gerstraatweg P. Bezwaarschrift d.d. 31 mei 1991 van de Kwekerij De Ee BV tegen het voorbereidingsbesluit voor het buitengebied ten zuiden van de Dokkumer Ee bij Lekkum in verband met de voor genomen aanleg van een woon schepenhaven. Q. Brief d.d. 3 juni 1991 van Medisch Centrum Leeuwarden betreffende een verhoging van de kredietfaciliteiten ten behoeve van Medisch Centrum Leeuwarden. Op 22 april 1991 heeft de Gemeen teraad ingestemd met het plan tot reconstructie van de Harlinger- straatweg en het voor de uitvoe ring benodigde krediet van f 860.000,-- beschikbaar gesteld. In het bij de stukken ter inzage gelegde technisch plan is vermeld dat uitvoering van de openbare verlichting zal geschieden met SOX-armaturen. In de vergadering van 5 juni 1991 van de Commissie Stadsbeheer en Milieu is de pro blematiek met betrekking tot de soort verlichting bij de rondvraag aan de orde geweest en daarbij bleek uit de afgelegde stemverkla ring dat een meerderheid (5-4) van deze commissie zich kon verenigen met de uitvoering in SOX. In de lijn van het tot op heden gevoerde beleid op dit gebied en ter voor koming van precedentwerking, zul len wij u thans geen gewijzigd voorstel doen toekomen. Inmiddels hebben wij wel besloten om in overleg met Frigem een nieuwe be leidsvisie over de toepassing van openbare verlichting in zijn alge meenheid voor de gehele stad te ontwikkelen. Wij stellen u voor adressante in vorenstaande zin te antwoorden. Op grond van artikel 2 van de Pro cedurever ordening Raadsadviescom- missie voor de beroep- en bezwaar schriften is het bezwaarschrift om advies in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften. In de vergaderingen van 26 juni 1984 en 11 maart 1985 heeft u besloten het aangaan van geldle ningen en rekening-courant-over eenkomsten te delegeren aan ons college. Op grond hiervan stellen wij u voor deze brief ter afdoening aan ons over te dragen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 21