6 R. S. T. Besluit van 4 juni 1991 van Gedeputeerde Staten van Friesland, waarbij goedkeuring is verleend aan het bij raads besluit van 22 oktober 1990 vastgestelde bestemmingsplan "Tesselschadestraat" U. V. Brief d.d. 5 juni 1991 van de heer mr. W. Voorthuijsen namens een aantal bewoners van de Willemskade te Leeuwarden, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het ontwerp-bestemmings- plan "Nieuwesteeg/Oude Doele- steeg en Zuiderstraat" Verzoek van de Provinciale Commissie van de Bond Heemschut d.d. 10 juni 1991 voor het doen instellen van archeologisch onderzoek op het Oldehoofster kerkhof Brieven betreffende bezuinigin gen op preventieve logopedie: 1. van het directie-overleg Protestants Christelijk Basisonderwijs, ingekomen 13 juni 1991; 2. van het team van de Willem de Zwijgerschoolingekomen 25 juni 1991. Brief d.d. 13 juni 1991 van de Gemeenschappelijke Medezeggen schapsraad voor het Openbaar Vourtgezet Onderwijs in de gemeente Leeuwarden met een verzoek om fusiefaciliteiten. Het besluit van Gedeputeerde Sta ten is onherroepelijk ten aanzien van het gehele plan, met uitzon dering van het gedeelte waartegen bij hen een bezwaarschrift is ingediend. Dit betreft het gedeelte van het perceel kada straal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 6629 (LPF Verpakkingen BV) waar volgens dat plan een 35 meter hoog bouwwerk (schoorsteen) is toegestaan (het betreffende cirkeltje op de plan kaart is groen omrand aangegeven). Voorgesteld wordt dit besluit voor kennisgeving aan te nemen. Het desbetreffende bestemmingsplan zullen wij u binnenkort ter vast stelling aanbieden. Daarbij zal ook op de inhoud van dit bezwaar schrift worden ingegaan. Wij stellen u voor deze brief voorlo pig voor kennisgeving aan te nemen en adressanten overeenkomstig te berichten. Voorgesteld wordt deze brief te beantwoorden overeenkomstig de voor u ter inzage gelegde concept brief Voorgesteld wordt deze brieven te betrekken bij de besluitvorming over de herwaarderingsvoorstellen en adressanten overeenkomstig te berichten. Voorgesteld wordt om deze brief te beantwoorden conform het concept dat voor de Raad ter inzage is gelegd. 7 W. Bezwaarschrift van 14 juni 1991 van de Wijkvereniging Camming- haburen tegen het raadsbesluit van 22 april 1991 inzake het voorbereidingsbesluit ten behoeve van de reconstructie van de kruising Egelantier- straat/Kalverdijkje X. Brief van de heer P. Meerdink, Reijndersbuurt 5 te Leeuwarden d.d. 14 juni 1991, waarbij hij een werkstuk aanbiedt dat hij heeft gemaakt in het kader van zijn studie. Het werkstuk betreft de reorganisatie van de gemeente Leeuwarden en de gevolgen hiervan voor de ver houding Gemeenteraad - B. W. - ambtenaren. Y. Brief d.d. 17 juni 1991 van de heer A. Elzinga te Leeuwarden met betrekking tot het kwijt schelding sbeleid Z. Afschrift van een persverkla ring van het Platform Eén- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden van 29 juni 1991 naar aanleiding van het tribu naal van 28 juni 1991 op de PEL-manifestatie "Volk zonder huisvesting" Ingevolge artikel 2 van de Proce- dureverordening Raadsadviescommis- sie voor de beroep- en bezwaar schriften is het bezwaarschrift om advies in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften. In het rapport wordt geconstateerd dat de reorganisatie van het gemeentelijke apparaat geen afbreuk heeft gedaan aan het for mele primaat van de Raad en dat de Raad meer mogelijkheden heeft gekregen om zijn macht ten opzichte van het college te ver groten, mits aan enkele condities wordt voldaan. Tevens wordt gecon stateerd dat de Raad tot nu toe weinig gebruik heeft gemaakt van zijn mogelijkheden om meer poli tieke sturing te geven. Aanbevo len wordt onder meer meer gebruik te maken van de nieuwe werkwijzen zoals bestuursopdrachten en meningvormende vergaderingen van de raadsadviescommissiesVoorge steld wordt dit rapport te behan delen in de vergadering van de Commissie Algemene Zaken op 9 september 1991 en adressant hiervan op de hoogte te stellen. Voorgesteld wordt adressant te berichten overeenkomstig de concept-brief Het op de PEL-manifestatie georga niseerde tribunaal formuleerde een aanklacht tegen het volkshuisves tingsbeleid. De aanklacht is in globale algemene bewoordingen omschreven en komt kort samenge vat erop neer, dat het gedaan is met de volkshuisvesting voor de zwakkere groepen in de samenle ving. Met name de jaarlijkse huur verhoging van 5,5Z wordt scherp veroordeeld. Huurders worden opge roepen deze huurverhogingen te weigeren. Gelet op de duidelijke relatie tussen de geformuleerde grieven en het landelijke volks huisvestingsbeleid (gevolgen van de Nota Heerma en de tussenbalans 1991), ligt het voor de hand dat

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 22