8 de aanklacht van het tribunaal wordt betrokken bij de voorgenomen brainstormsessie in het Woonconsu- mentenoverleg over de lokale gevolgen van het landelijke volks huisvestingsbeleid in de negenti ger jaren. Adressante maakt deel uit van het Woonconsumentenover- leg. Wij zijn voornemens de uit komsten van deze discussie ter kennis te brengen van de Commissie Stadsontwikkeling. Wij stellen u voor de aanklacht van het tribu naal voor kennisgeving aan te nemen en adressante in boven staande zin te berichten. Aa. Brief van wijkcentrum Nijl&n d.d. 13 juli 1991 met negatieve reactie op het voorstel van de Wijkvereniging Aldlfin om de Nijldnsdyk bij de Middelzeelaan voor motorvoertuigen af te sluiten. Brief wordt gevoegd bij de stukken met betrekking tot de knelpuntop lossingen Aldlfin, welke in de Com missie Stadsbeheer en Milieu van 14 augustus aan de orde komen. Bb. Brief van de heer G. Nieuwenhuis d.d. 24 juli 1991 inzake afhandeling klacht tegen politie-optreden. Voorgesteld wordt de brief in han den van de Burgemeester te stellen ter afdoening en adressant over eenkomstig te berichten. Een afschrift van de uitgaande brief zal ter kennisneming worden toege zonden aan de leden van de Commis sie Openbare Orde. Cc. Brief van de VNG d.d. 30 juli 1991 inzake het voorgenomen standpunt van de Staatssecreta ris van Financiën over norme ring van de woonlastencomponent bij verzoeken om kwijtschel ding. Dd. Brief van de heer T. Herrema ingekomen op 6 augustus 1991 houdende mededeling dat hij op 26 augustus 1991 zijn raadslid maatschap wil beëindigen. EeBesluit van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Raad van de gemeente, houdende benoemdverklaring van de heer J.J. Hoogcarspel tot lid van de Gemeenteraad Voorgesteld wordt de voorzitter van de Financiële Commissie van de Tweede Kamer te berichten overeen komstig de voor u ter inzage gelegde concept-brief.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 23