9 Ff. Mededeling van de voorzitter van het centraal stembureau, dat van de heer J.J. Hoogcarspel mededeling is ontvangen dat hij zijn benoeming tot lid van de Gemeenteraad heeft aangenomen. Voorgesteld wordt deze brief, dit besluit en deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Brief d.d. 5 april 1991 van de Huurderswerkgroep Julianalaan/Breitner- straat, gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en in afschrift aan de Raad gezonden, alsmede een brief d.d. 17 mei 1991 van de genoemde werkgroep, beide betrekking hebbende op het lokaal openbaar vervoer in Huizum-West alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief d.d. 16 mei 1991 van Planpraktijk Dynamic Assistance b.v. met het aanbod om een bijdrage te leveren aan het opzetten van een schuldhulp verleningsproject in Leeuwarden alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief d.d. 23 mei 1991 van het Bestuur van de Stichting Wijkorganisatie Huizum waarin wordt verzocht om informatie met betrekking tot nieuwbouw- plannen in Huizum/Bornia alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Bij brief van 25 juni 1991 vraagt het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand te Utrecht medewerking bij de verzending van een door het Steun punt uit te geven éénmalige krant a^n vrouwen in de bijstand. Met de krant wordt beoogd om binnen de doelstellingen van de sociale vernieuwing vrouwen te bewegen tot het organiseren van activiteiten. En het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Nota van hoofd van de afdeling Interne Zaken d.d. 5 februari 1987, met bijbehorende tekeningen, betreffende herinrichting van de raadszaal (ligt voor u ter inzage naar aanleiding van gedane toezegging van de Burge meester, in de vergadering van de Commissie Algemene Zaken, d.d. 1 juli 1991) 1 Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 23 september 1991. Ingekomen zyn: A. Bericht van ontvangst van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 4 februari 1991 betreffende het raadsbesluit van 17 december 1990 tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Parkeer en parkeergeldverordening. B. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 17 juli 1991, waarbij goed keuring is verleend aan het besluit van de Raad van 24 juni 1991, waarbij een voor- bereidingsbesluit is genomen voor het plan gebied "Stationskwartier/Van Swietenstraat" voor de duur van twee jaar. C. Brief d.d. 3 mei 1991 van Gedeputeerde Staten van Friesland inzake vaststelling rekening(en) over het dienstjaar 1988. D. Brief d.d. 7 augustus 1991 van Gedeputeer de Staten van Friesland inzake ontwerp besluit wijziging salarissen gemeentesecreta rissen per 1 april 1991. E. Brief van de Stichting Greunshiem, ingeko men 22 augustus 1991, waarbij het beleids rapport "Op Stap Naar wordt aangebo den. F. Besluit van 24 juni 1991 van Gedeputeerde Staten van Friesland waarbij het door de Raad bij besluit van 18 februari 1991, nr. 965, vastgestelde bestemmingsplan 't NijlSn-"Zonneweide" partieel is goed gekeurd. Voorgesteld wordt dit bericht, dit besluit en deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. Het bestemmingsplan 't Nijl§n-"Zonneweide" is grotendeels goedgekeurd. Goedkeuring is ont houden aan een gedeelte van het geprojecteerde bebouwingsvlak voor woondoeleinden langs de NijlSnsdyk. Het betreft een strook ter breedte van 10 meter. De geluidsbelasting, welke afkom stig is van de Nijlansdyk, op de grens van ge noemde strook bedraagt 54 dB(A). Deze waarde overstijgt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor geluidsgevoelige bebouwing ingevolge de Wet geluidhinder. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat geen gegronde rede nen, zoals aangegeven in het "Besluit grenswaar den binnen zones van wegen", aanwezig zijn om akkoord te gaan met de mogelijkheid die het plan biedt om aldaar woningen op te richten die duidelijk meer dan de voorkeursgrenswaar de zullen worden belast. Wij achten om de volgende redenen geen argumenten aanwezig om u te doen besluiten tegen deze beschikking beroep in te stellen bij de Kroon:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 24