2 F. Reactie op publikatie in Leeuwarder Courant over trouwregister homo's, ont vangen op 23 september 1991. Voorgesteld wordt dit besluit, deze rapporten, deze brief met bijbehorend rapport en overige brieven voor kennisgeving aan te nemen G. Verzoeken van 12 september 1991 van het bestuur van de Vereni ging voor Protestants Christe lijk Basisonderwijs Leeuwarden om medewerking voor: 1. het afsluiten van het plein van de nieuw te bouwen basisschool, Pieter Feddes- straat 2, door middel van een hoog hek; 2. het aanbrengen van een stil- alarminstallatie in de nieuw te bouwen basisschool aan de Pieter Feddesstraat 2, alhier. H. Brief d.d. 19 december 1990 van Schuhmacher Leeuwarden BV inzake de reconstructie van de Marshallweg Voorgesteld wordt deze verzoeken in handen te stellen van Burge meester en Wethouders om pre advies Ten behoeve van de reconstructie van het westelijk deel van de route centrum-zuidtangent (Marshallweg, Zwettestraat Fahrenheitweg c.a.) hebt u op 19 november 1990 een voor- bereidingsbesluit genomen. In dat verband hebben wij onder andere opgemerkt dat er een informatie bijeenkomst was gehouden voor langs de route gevestigde bedrij ven, alsmede dat met de bedrijven verder individueel overleg zou worden gevoerd (informatie/in spraak) Het overleg met Schuhmacher Leeuwarden BV heeft uiteindelijk geresulteerd in een van 19 juni 1991 daterende brief (van deze firma), waaruit blijkt dat men akkoord gaat met het des betreffende voorstel van de gemeente. Inmiddels hebben wij voor het reconstructieplan vrij stelling verleend van de geldende bestemmingsplannen (in het kader van deze procedure zijn geen bezwaren ingediend). Voorgesteld wordt adressante in bovenstaande zin te berichten. I. Brieven van de Vereniging Milieudefensie te Amsterdam d.d. 17 januari 1991 en 5 februari 1991 inzake her ziening Woningwet; gebruik tropisch hardhout. Wij stellen u voor adressant te berichten overeenkomstig het gestelde in de voor u ter inzage gelegde notitie. J. Brief d.d. 22 mei 1991 (ingeko men 5 juni 1991) van de heer R. Bloem, mede namens A. Gerritsma en H. v.d. Kaa, waarin kritiek wordt geuit op de procedure met betrekking tot de privatisering van de Thee- schenkerij Prinsentuin. Wij zijn van mening dat de proce dure op een correcte wijze is ver lopen en dat de adviescommissie op basis van objectieve criteria tot haar keuze is gekomen. Wij stellen u voor adressanten overeenkomstig te berichten. Tevens wordt voor gesteld de brief aan de orde te stellen bij de behandeling van het agendapunt "Definitieve verhuur van de Theeschenkerij Prinsentuin aan Doyle Holding BV" (bijlagenum- mer 254) van de raadsvergadering van 21 oktober 1991. K. Brief van de Federatie van Muziekverenigingen en Tam boerkorpsen in de gemeente Leeuwarden d.d. 20 augustus 1991, waarin wordt verzocht om vertegenwoordiging in de Com missie voor het Gemeentelijk Muziekinstituut Voorgesteld wordt adressant te berichten overeenkomstig de ter inzage gelegde concept-brief. L. Brief van het Platform Eén- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden d.d. 21 augustus 1991 inzake ontruiming van het pand Kruisstraat 20, alhier. M. Brief van Platform Eén- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden d.d. 27 augustus 1991 inzake verbeteringsbudget ten particuliere huurwoningen. Voorgesteld wordt de brief ter afdoening in handen van de Burge meester te stellen en adressant overeenkomstig te berichten. Een afschrift van de uitgaande brief zal ter kennisneming worden toege zonden aan de leden van de Commissie voor Openbare Orde. Binnenkort wordt de herverdeling van de provinciale verbeterings budgetten door het Rijk bekend ge maakt. Van de gevolgen hiervan voor onze gemeente zal de Commis sie Stadsontwikkeling middels een notitie zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze notitie zal ook worden ingegaan op de gang van zaken zoals deze ter zake van het Verbeterprogramma Particuliere Verhuur 1990 heeft plaatsgevonden. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze notitie. Wij stellen u voor adressant in deze zin te berichten. I V— - -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 26