N. Bezwaarschrift d.d. 16 septem ber 1991 van de heer ir. J.S. Krol te Goutum tegen het voorbereidingsbesluit van 27 mei 1991 inzake het Esso station tegenover de Dr. Botke- weg. 0. Diverse protestbrieven tegen de voorgenomen afwijzing van het verzoek van de Stichting Dans werkplaats Leeuwarden ter sub sidiëring van danscursussen in 1992. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Het bezwaarschrift is gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift diende echter aan de Gemeenteraad gericht te zijn. Ingevolge artikel 2 van de Procedureverordening Raadsadviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften is het bezwaarschrift ter behandeling in handen gesteld van de Raadsadvies commissie voor de beroep- en bezwaarschriften. Voorgesteld wordt de onderhavige brieven te betrekken bij de raads- behandeling van het agendapunt "(Nadere standpuntbepaling op het) Sociaal-Cultureel Programma 1992", waarin de afwijzing van het subsi dieverzoek aan de orde wordt gesteld en adressanten voor zover mogelijk overeenkomstig te berich ten. Brief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging d.d. 25 juni 1991 inzake het houden van een jaarmarkt en andere activiteiten op zondag, alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 18 november 1991. Ingekomen zijn: A. Bericht van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende het raadsbesluit van 26 augustus 1991 inzake wijzigen borgstel ling voor een door Woningbouw vereniging Beter Wonen opge nomen geldlening. B. Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 30 september 1991 betreffende ondersteuning planvorming Rampenbestrijding. C. Afschrift van een aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gerichte brief d.d. 14 oktober 1991 van de FNP met betrekking tot de verdubbeling en elektri ficatie van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de ver plaatsing van de scheepswerf "Welgelegen" te Harlingen. D. Verzoeken van: 1. het bestuur van de Vereni ging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Leeuwarden-Zuid d.d. 27 september 1991 om mede werking voor het herinrich- ten van het schoolplein en het vervangen van een hekwerk, een en ander ten behoeve van de J.W. Friso- school, Carel Fabritius- straat 21, alhier; 2. het bestuur van de Stichting Katholiek Onderlijs Leeuwarden d.d. 7 oktober 1991 om medewerking voor het vervangen van meubilair en buitenspel materiaal voor de onderbouw en het plaatsen van een hekwerk, een en ander ten behoeve van de St. ThomasschoolAverkamps- straat 10, alhier; Voorgesteld wordt dit besluit en deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 27