3. het bestuur van de Vereni ging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden d.d. 24 oktober 1991 om medewerking voor: a.de uitbreiding van het methodisch lesmateriaal ten behoeve van de Reho- bothschool, alhier; b.het gedeeltelijk vervangen van het meubilair van de Rehobothschoolalhier. Subsidieverzoek van 15 oktober 1991 van de Stichting Anti Dis criminatiebureau Friesland ADBten behoeve van de oprichting van een anti discri minatie bureau in Friesland. De gemeente wordt verzocht ten behoeve van genoemd bureau een jaarlijks subsidie ad f 17.114,-- beschikbaar te stellen. Brief d.d. 18 oktober 1991 van J. Hogenberg en B. Bosgra, waarin verzocht wordt een oplossing te bedenken voor de financiële problemen van het orgelbedrijf van de familie Tolsma, ten einde het draai orgel voor de stad te behouden. Brief van de Bewonerscommissie Welgelegen d.d. 26 april 1991 inzake het oprichten van een basisschool aan de Pieter Feddesstraat 22 te Leeuwarden. Brieven van het Landelijk Actiecomité Verzet d.d. 30 augustus en 24 september 1991 inzake huurbeleid 1992 en soli dariteitsverklaring Brief van de Stichting Wijkor- ganisatie Aldldn d.d. 10 september 1991 inzake het inza melen van statiegeld vrij glas ten behoeve van eigen organisa tie Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies Voorgesteld wordt adressante over eenkomstig het gestelde in bijge voegde concept-brief te antwoor den. Voorgesteld wordt het Actiecomité te berichten overeenkomstig de voor u ter inzage gelegde concept brief De Stichting Wijkorganisatie Ald- l&n vraagt toestemming voor het inzamelen van statiegeld vrij glas met gemeentelijk subsidie. De gemeente Leeuwarden heeft tot 31 december 1993 een overeenkomst met Maltha inzake inzameling van glas via glasbollen. Ingevolge deze overeenkomst heeft de gemeen te zich verplicht geen verdere overeenkomsten met derden tegen vergoeding af te sluiten. Dit be- tekent dat het nu niet mogelijk is op het verzoek in te gaan. Of glasinzameling, zoals door de stichting voorgesteld, na 31 december 1993 wel mogelijk is, zal mede afhangen van de financiële consequenties daarvan; te zijner tijd zal deze mogelijkheid nader worden bezien. Wij stellen u voor adressant in vorenstaande zin te berichten J. Brief d.d. 10 september 1991 van de heer K. Brinksma te Leeuwarden inzake voorlichting rond de vestiging van het Asielzoekerscentrum (AZC) in Lekkumerend-Oost Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen en adressant te berichten overeenkom stig de voor u ter inzage gelegde concept brief. K. Brief d.d. 16 september 1991 van de heer ir. J.S. Krol te Goutum inzake het verkooppunt van motorbrandstoffen van Esso aan de Aldl&nsdyk, nabij het MCL-Zuid (bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit, tevens verzoek om intrekking). In uw vergadering van 21 oktober 1991 (punt N van de mededelingen- lijst) hebt u het bezwaarschrift van de heer ir. J.S. Krol te Goutum, gericht tegen het voorbe reidingsbesluit van 27 mei 1991 inzake de vestiging van een ver kooppunt van motorbrandstoffen van Esso op een perceel grond ten noorden van de AldlSnsdyk (nabij het MCL-Zuid), ter behandeling in handen gesteld van de Raadsadv es- commissie voor de beroep- en bezwaarschriften. Deze commissie zal hierover binnenkort aan u advies uitbrengen. Het is niet uitgesloten, dat de heer Krol - wegens termijnoverschrijding - in zijn bezwaren niet ontvankelijk moet worden verklaard. De brief van de heer Krol houdt tevens het verzoek in om het desbetreffende voorbereidingsbesluit in te trek ken. Zoals u bekend is, is dit voorbereidingsbesluit genomen met het oog op de vestiging van bedoeld verkooppunt (ter ver vanging van het Esso-station aan het RuiterskwartierWij achten geen reële gronden aanwezig, welke de intrekking van dit ver zoek zouden rechtvaardigen. Overigens worden hiervoor door de heer Krol inhoudelijk ook geen argumenten aangevoerd. Wij stel len u dan ook voor afwijzend op het verzoek van de heer Krol te beslissen en hem hiervan medede ling te doen. L.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 28