4 L. M. Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim d.d. 19 september 1991 waarin wordt verzocht om aan een door de Gemeenteraad aanvaardde motie, inzake de voorgenomen bezuini ging op de afdeling Fries van het GCOadhesie te betuigen. Brief van het Platform Etnische Minderheden d.d. 26 september 1991 waarin voor zowel 1991 als 1992 verzocht wordt om een financiële bijdrage. N. Bezwaarschrift van de Vereniging van Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakker- buren d.d. 9 oktober 1991 tegen uw besluit van 26 augustus 1991 om over te gaan tot een partiële her ziening van het bestemmingsplan van het buitengebied voor het gebied noord-westelijk van het Maersterpaed tot aan de Dokkumer Ee bij Lekkum (ten westen van het voetpad tussen Snakkerburen en Lekkum) Twee brieven van diverse bewo ners van de binnenstad van 10 en 16 oktober 1991, inzake door hen ondervonden overlast als gevolg van vrije sluitings tijden horeca. Voorgesteld wordt de Gemeenteraad van Boarnsterhim te berichten overeenkomstig de voor u ter inzage gelegde concept-brief. Aan het Platform is voor 1991, in het kader van de nagekomen subsi dieverzoeken Programma Sociaal- Cultureel Werk 1991 naar aanlei ding van een eerder verzoek van het Platform, reeds een subsidie toegekend. Het verzoek om een bij drage voor 1992 wordt behandeld in het kader van het Programma SCW 1992. Voorgesteld wordt adressant overeenkomstig het bovenstaande te informeren. Ingevolge artikel 2 van de Proce durever ordening Raadsadviescommis sie voor de beroep- en bezwaar schriften, is het bezwaarschrift om advies in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften. Bij uw besluit van 22 april 1991 is de op 1 januari 1990 gestarte proef, met betrekking tot vrije sluitingstijden voor de horeca in een gedeelte van de binnenstad, verlengd tot 1 april 1992. Het ligt in de bedoeling deze proef in het eerste kwartaal van 1992 te evalueren, waarna uw Raad ter zake tot definitieve besluitvor ming kan komen. De inhoud van beide brieven zal bij deze evalua tie worden betrokken. Voorgesteld wordt briefschrijvers van het bovenstaande op de hoogte te stellen. 5 P. Brief van de VNP (Vereniging van Nederlandse Papier- en Kar tonfabrieken) d.d. 18 oktober 1991 waarin zij aankondigt dat de Nederlandse papierindustrie een prijs voor het oud papier gaat betalen overeenkomstig de internationale prijsontwikke lingen. Q. Brief van Burgemeester en Wet houders van Purmerend d.d. 23 oktober 1991 en brief van Burgemeester en Wethouders van Doetinchem d.d. 28 oktober 1991 inzake de voorgenomen instel ling van een tweede veemarktdag op dinsdag voor alle soorten vee Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Wij betreuren het dat het overleg tussen het VNG en de minister enerzijds en de papierindustrie en oud papierhandel anderzijds niet tot voortzetting van de bestaande afspraken heeft geleid. Wij onder schrijven het beleid van het VNG die de minister heeft gevraagd een structurele oplossing te verkrij gen ten einde afname van oud papier te garanderen. Ons beleid is erop gericht de inzameling van oud papier te stimuleren met een subsidie. Het huidige subsidiebe drag van 10 cent per kilogram be hoeft geen aanpassing. Wij stellen u voor h>: t bestaande beleid ter zake voort te zetten en de brief voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze brieven en het concept-antwoord van Burge meester en Wethouders te betrekken bij de behandeling van het agenda punt "Concentratie noordelijke veemarkten - overname veemarkt Sneek" van de vergadering van de Gemeenteraad op 18 november 1991. Brief van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap "De Marrekrite" d.d. 17 september 1991, waarbij een aantal ontwerp-begrotingswijzigingen voor het jaar 1991 worden aangeboden, alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief van de Bouw- en Houtbond FNV d.d. 9 oktober 1991 waarin wordt gevraagd om een gesprek waarin werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid een groot aantal aanbevelingen willen toelichten ten einde de werksituaties van straatmakers te verbeteren alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 29