D. Brief van 19 oktober 1990 van het dage lijks bestuur van de Centrale Post Ambu lancevervoer Friesland waarin de rekening van de CPA over het dienstjaar 1989 wordt aangeboden. Voorgesteld wordt de vekening van de Centra le Post Ambulancevervoer Friesland over het dienstjaar 1989 voor kennisgeving aan te nemen en het Dagelijks bestuur van de CPA conform bijgaand concept te berichten. E 1. Brief van 31 oktober 1990 van de heer J. ten Brug namens het personeel en de medezeggenschapscommissie van het Gemeentelijk Muziekinstituut» inzake het collegebesluit naar aanleiding van het rapport van de heer Ligtenberg. Dit rapport is een weerslag van het on derzoek naar de mogelijkheden voor fusie van het Gemeentelijk Muziekinsti tuut en De Blauwe Stoep. In onderha vige brief wordt verzet aangetekend te gen bovengenoemd collegebesluit: een gefaseerde fusie (in combinatie met eventuele bezuinigingen) wordt afgewe zen. 2. Brief van 13 november 1990 van de Stichting {Creativiteitscentrum "De Blauwe Stoep" met betrekking tot het collegebesluit inzake het rapport van de heer Van Ligtenberg, dat een weer slag is van het onderzoek van het Ge meentelijk Muziekinstituut en De Blau we Stoep. De Blauwe Stoep verzet zich tegen onderhavig collegebesluit. Zij wijst een gefaseerde fusie (in combina tie met eventuele bezuinigingen) af. F. Brief van 7 november 1990 van de bege leidingsgroep slachtofferhulp Friesland, waarin nogmaals gewezen wordt op de eventuele gevolgen bij het niet honoreren van haar subsidieverzoek ten behoeve van het in Leeuwarden werkzame Buro Slacht offerhulp. G. Brief van 19 november 1990 van de ANIB, bond van gehandicapten en arbeidsonge schikten waarin aandacht wordt gevraagd voor de doelgroep gehandicapten in het beleid met betrekking tot sociale vernieu wing. H. 1. Bezwaarschrift van 28 november 1990 van de Vereniging i.o. "Vrienden van de Plataan" tegen het besluit een par tiële herziening van het bestemmings plan Schoolstraat e.o. voor te bereiden. De desbetreffende brieven zijn aan de orde geweest in de vergaderingen van de Commissie Cultuur, Sport en Recreatie (d.d. 20 november 1990) en van de Commissie voor het Gemeente lijk Muziekinstituut (d.d. 28 november 1990). Aan de hand van «ie reacties van de commi- sieleden zullen wij ons standpunt met betrekking tot de fusie van het Gemeentelijk Muziekinstuut en de Blauwe Stoep nader bepalen. Voorgesteld wordt adressanten overeenkomstig te berichten. Voorgesteld wordt om deze brief vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud van de brief te zijner tijd deel uit te laten maken van de in het kader van nieuw beleid 1991 te houden beraadslagingen. De ingediende beleidsnotitie van de ANIB zal worden betrokken bij de opstelling van het Plan van Aanpak voor dt sociale vernieuwing. 2. Brief van 1 december 1990 van de heer ir. J.S. Krol te Goutum waarin hij een bezwaarschrift indient tegen het besluit een partiële herziening van het bestem mingsplan "Huizum-Badweg" voor te bereiden. De bezwaarschriften zijn ingevolge artikel 2 van de Procedureverordening voor de Beroep-en bezwaarschriften om advies in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de beroep en bezwaarschriften. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Brief van 23 oktober 1990 van het bestuur van de peuterspeelzaal 't Centrum waarin gemeentelijke medewerking wordt gevraagd in verband met herhuisvesting van de speelzaal omdat op termijn de huidige huisvesting in de Willem Lodewijkschool niet meer beschikbaar is en het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief 31 oktober 1990 van Vereniging "De Weerd" inzake de voorgenomen vestiging van horeca-onder- nemingen in de Weerd en het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 2