2 C. Brief d.d. 25 oktober 1991 van het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Wirdum inzake een intrekking van een verzoek ex. artikel 74 WBO met betrek king tot diverse voorzieningen technisch onderhoud, ten behoe ve van de christelijke basis school De Arke te Wirdum. D. Brief d.d. 2 november 1991 van de voorzitter van de Stichting de Kanselarij met betrekking tot de renovatieplannen van de Kanselarij E. Brieven van de Medezeggen schapsraad van de SSG van 28 juni en 5 september 1991 over faciliteiten in het kader van werkzaamheden ten behoeve van de project-organisatie her structurering Voortgezet Onder wijs. F. Brief van de heer O.P. Stoelinga te Leeuwarden d.d. 15 juni 1991 met verzoek om aandacht voor situatie westelijk fietspad spoorweg overgang Schrans. G. Brief d.d. 30 oktober 1991 van de Wijk- en Speeltuinvereniging Indische Buurt/Welgelegen en de Stichting Wijkorganisatie Molenpad/Zeeheldenbuurt, waarin op een spoedig antwoord wordt aangedrongen op hun brief van 28 maart 1991. Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brieven in handen te stel len van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Voorgesteld wordt adressant te berichten overeenkomstig het gestelde in de voor u ter inzage gelegde concept-brief. De inhoud van nevenstaande brief was voor ons aanleiding een onder zoek in te stellen naar de ver keerssituatie op het westelijk fietspad van de spoorwegovergang Schrans. Hoewel naar onze mening geen sprake is van een gevaarlijke situatie, zal de zichtbaarheid van de middengeleider worden verbeterd door deze met wegmarkeringsverf wit te spuiten. Voorgesteld wordt adressant conform het bovenstaande te berichten. Telefonisch is adressant reeds verontschuldiging aangeboden voor de late behande ling, waarbij tevens is aangegeven wanneer nu antwoord verwacht kan worden. Omtrent deze brief merken wij op, dat de brief d.d. 28 maart 1991 van adressanten op 10 december 1991 in de Commissie Stadsontwik keling zal worden behandeld en vervolgens op 13 januari 1992 in de Raad aan de orde zal worden gesteld. Betrokkenen zijn van het vorenstaande op de hoogte gesteld. 3 H. Brief d.d. 4 november 1991 van de Stichting Welzijn Leeuwarden (SWL) waarin wordt gereageerd op het collegebesluit inzake de Herwaardering 1991-1995 en waarmee tevens deel I van het Beleidsplan van de stichting wordt aangeboden. I. Brief van de heer F.W. Osinga te Leeuwarden d.d. 11 november 1991 betreffende een aantal algemene en speci fieke aspecten terzake van het bestemmingsplan Goutum-Noord. J. Brief d.d. 11 november 1991 waarbij het Cevan de primitieve begroting voor het jaar 1992 indient K. Brief van de wijkvereniging De Blokkendoos d.d. 14 november 1991 waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het in het ont- werp-Programma SCW 1992 gedane toekenningsvoorstel betreffende de wijkvereniging De bijgaande stukken zijn ter inzage gelegd in verband met de behandeling van de voorstellen Herwaardering 1991-1995 in de Raadsvergadering van 16 en 17 december 1991. De inhoud van deel I van het beleidsplan van de SWL zal onderdeel vormen van het in het herwaarderingsvoorstel aan gekondigde overleg met de SWL over de (toekomstige) basisfuncties van de SWL. Wij stellen u voor adressant overeenkomstig te berichten. De in de brief vermelde opmer kingen en vragen zullen worden behandeld tijdens de informatie avond/hoorzitting welke zal worden gehouden in het dorpshuis te Goutum op 11 december 1991. Wij hebben briefschrijver inmiddels hiervan op de hoogte gesteld en hem voor die bijeenkomst uitge nodigd. Voorgesteld wordt het Cevan te be richten overeenkomstig de voor u ter inzage gelegde concept-brief. De inhoud van het bezwaar wordt aan de orde gesteld in de Nadere Standpuntbepaling behorende bij het Programma SCW 1992. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Aanbieding Begroting 1992 en eerste begrotingswijziging 1991 van Woonwagen schap Friesland alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief d.d. 4 oktober 1991 van het OLAF inzake toekomstige rechtsvorm van het OLAF alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief d.d. 12 oktober 1991 van een aantal jongelui wonende rondom de Potte- bakkersplaats met een klacht omtrent het aanwezige speelhuisje, waarvan het onderhoud te wensen overlaat alsmede het antwoord van Burgemeester en Wet houders hierop. Brief d.d. 31 oktober 1991 van het personeel van het Stedelijk Gymnasium over het beschikbaar stellen van faciliteiten alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 31