4 Brief van het bestuur van de afdeling Groningen van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee d.d. 5 november 1991, inzake de voorgenomen instelling van een tweede veemarktdag op dinsdag voor alle soorten vee alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Brief van de voorzitter van de Groep Nederlandse Veemarkten d.d. 8 november 1991, inzake de instelling van een tweede veemarktdag op dinsdag voor alle soorten vee alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hierop. Afschrift van de brief van de voorzitter van de Nederlandse Bond van Hande laren in Vee d.d. 14 november 1991, aan Gedeputeerde Staten van Friesland inzake de voorgenomen instelling van een tweede veemarktdag op dinsdag voor alle soorten vee alsmede het antwoord van Burgemeester en Wethouders hier op. Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 16 december 1991. Ingekomen zijn: A. Brief van Konsumenten Kontakt d.d. 13 november 1991 met betrekking tot onderzoek gemeentelijke belastingen en heffingen en kwijtscheldings- beleid in 1991 en komende jaren. B. Skriuwen fan'e FNP öfdieling Ljouwert fan 27 novimber 1991 oer it riedsütstel oanpas- sing/ferheging leezjes rieds- en kommisjestikken mei yngong fan 1 jannewaris 1992. Voorgesteld wordt deze brief te betrekken bij de behandeling van onze voorstellen inzake de aanpas singen van de belastingverordenin gen, die in deze raadsvergadering zullen worden behandeld. Foarsteld wurdt dizze brief te belüken by de behanneling fan üs ütstel oangeande de oanpassing fan de leezjes (bijl.nr. 283) yn dizze riedsfergadering (agindapunt 6).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 32