Aanhangsel nr. 1 Antwoorden op de schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid van het reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de raadsleden Rienk Terpstra en Tjeerd Herrema, beide lid van de PvdA-fractieover het project-idee Terrassenplein van de stichting Vijzel. 1. Heeft het college kennis genomen Ja. van het project-idee van de Stichting De Vijzel om het Gouveneursplein in te richten als terrassenplein? 2. Deelt het college de opvatting dat dit plan veel aantrekkelijke elementen bevat en uitstekend past binnen de doelstellingen zoals verwoord in de gemeen telijke notitie over het toeris tisch beleid? In de gemeentelijke notitie "Aanzet tot toeristisch beleid" wordt aangegeven dat de doelstelling van de notitie is te komen tot een aantal op korte ter mijn uit te voeren activiteiten, onder meer als doel het dagtoerisme te stimu leren. Als randvoorwaarde om de aan trekkelijkheid van de stad te accen tueren wordt de uitbreiding van het aantal terrassen genoemd, omdat hiermee de gezelligheid van de stad vergroot kan worden. Aangezien er in dit plan sprake is van uitbreiding van het aantal terrassen past het plan voor het Gouveneursplein in de doelstellingen van de notitie. Wij delen de opvatting dat het plan aantrekkelijke elementen bevat, maar zijn van mening dat ook locaties voor terrassen in andere delen van de bin nenstad moeten worden onderzocht, waarbij andere, uit toeristisch en functioneel oogpunt wellicht betere plekken, kunnen worden gevonden. Het terrassenplan kan dus een rol gaan spelen bij de opzet van een totaal terrassenplan voor de gehele binnen stad. Is het college met ons van mening dat het gebied Raadhuisplein-Hofplein- Gouveneursplein veel culturele en recreatieve mogelijkheden bezit en is het college bereid voor dit gebied een plan te ontwikkelen, waarbij de suggesties van de Stichting de Vijzel worden betrokken? Het gebied bevat cultuur-toeristische potenties, doch dit hoeft niet te betekenen dat hier horeca-recreatieve zaken moeten worden ontwikkeld. Een dergelijke ontwikkeling zal moeten worden afgewogen tegen de huidige aanwezige functies en culturele waar den. Daarbij willen wij erop wijzen dat voor het betreffende gebied relatief recent vastgestelde bestemmingsplannen gelden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 33