Gezien de inhoud van deze plannen voor zien wij een spanningsveld t.a.v. de reeds aanwezige en mogelijk te ontwik kelen woonfunctie en het terrassenplan. In de loop van 1991 zal onderzoek verricht worden naar de toekomstige functie van de door de gemeente te verlaten panden; ook zal een evaluatie plaatsvinden van het gevoerde horecabe- leid (horecanota, bestemmingsplannen, sluitingstijden). Daarnaast ligt het in het voornemen in 1991 te starten met een plan ter verhoging van de attrac- tiewaarde van de Binnenstad. Deze onderzoeken zullen, tezamen met datgene wat door de Stichting de Vijzel is aangedragen en de voornemens uit de nota toeristisch beleid, uitsluitsel verschaffen over de toekomst van het Gouveneursplein Leeuwarden, 7 februari 1991 Burgemeester én Wethouders van Leeuwarden, Aanhangsel nr. 2 Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eer3te lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der ge meente Leeuwarden, ingediend door de raadsleden J. van Olffen en E. Janssen, namens de P.v.d.A.-fractie met betrekking tot de verkeerson veiligheid in de wijk Aldlfin. 1. Heeft het college van B en W overleg gevoerd met het wijkcomité in Aldl&n over de verkeers(on)veiligheid in de wijk en zo ja, wat was hiervan dan het resultaat? Namens het college heeft wethouder Timmermans naar aanleiding van het eerste dodelijke ongeval samen met een verkeersdeskundige overleg gehad met de wijkvertegenwoordiging en de ouderraden van de lagere scholen. De wijk had de voorkeur voor de aanpak van de knelpunten in de Keizerskroon en het Zenegroen daar deze straten als enige gereageerd hadden op een algemene oproep in de wijkkrant met betrekking tot verkeersveiligheidsproblemen. De wijk ziet wel in, dat de hoofdknelpun ten op de Weideflora/Stinzenflora lig gen, maar gaat er vanuit, dat voor 60.000,- daar vooral met betrekking tot de snelheid niet iets fundamenteels aan gedaan kan worden. 2. Is het college van B en W van mening dat door deze ongelukken en de onrust die ze in de wijk veroorzaken, een heroverweging van de prioriteits stelling van de nota Verkeersluwe Gebieden op zijn plaats is? Rationeel gezien, geven de hierbedoelde ongelukken in deze wijk, mede ook gelet op de toedracht hiervan, ons geen aanleiding de prioriteitsstelling van de nota Verkeersluwe Gebieden, te heroverwegen. 3. Indien het college geen kans ziet de beoogde maatregelen vervroegd uit te voeren, willen wij u nadrukkelijk vragen of u nog mogelijkheden ziet om door middel van tijdelijke maat- -regelen op korte termijn de verkeers snelheid op de Stinzenflora te beper ken? In overleg met de wi jkorganisatie zullen wij nu binnen het beschikbare budget de mogelijkheden nagaan die er zijn om te trachten het hoofdknelpunt op de Weideflora/Stinzenf lora zo spoe dig en zo goed mogelijk op te lossen. Leeuwarden, 7 februari 1991 Burgemeester en| Wethouders van Leeuwarden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 34