Aanhangsel no. 3 Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid van het Reg lement van orde van de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, in gediend door de raadsfractie van PAL. Vraag 1 Hoe kan het subsidieverzoek van de gemeente Leeuwarden afgewezen worden met als argument dat het niet zou gaan om een integrale aan pak, terwijl: a. er door de bewoners van de wijk Lekkumerend een plan van aan pak is ontwikkeld, wat duidelijk laat zien dat het wel gaat om een integrale aanpak en b. de eisen ten aanzien van de in tegrale aanpak helder en duide lijk in de circulaire van de Staatssecretaris van Justitie zijn weergegeven? Vraag 2 Is het plan van aanpak van Lek kumerend (dat op 25 oktober 1990 aan de Stuurgroep Sociale Vernieu wing is aangeboden) meegestuurd naar het Ministerie van Justitie ter ondersteuning van de aanvraag? Vraag 3 De circulaire van de staatssecretaris is gedateerd op 7 september 1990, hoe kan het dat er in één maand tijd niet een officieel subsidieverzoek kan worden voorbereid? Vraag 4 Heeft bestuurlijke preventie van cri minaliteit in het college nog wel de prioriteit die het moet toekomen? Wat is derhalve de reden geweest van het slecht tot niet functioneren van de Stuurgroep Bestuurlijke Pre ventie in de afgelopen periode? Vol gens PAL is dit slechte functioneren van de stuurgroep van invloed ge weest op de beslissing van de Staats secretaris van Justitie met betrek king tot de afwijzing van het sub sidieverzoek, heeft het college aan wijzingen dat dit niet zo is? Het is een beslissing van de staats secretaris. Het plan van aanpak is niet meege stuurd met de aanvraag, omdat het op het moment van verzending nog niet gereed was. Voor het indienen van een subsidie aanvraag heeft de staatssecretaris uitstel verleend tot 15 oktober. De subsidieaanvraag is gedateerd 11 oktober 1990 en derhalve voor de sluitingsdatum ingezonden. De bestuurlijke preventie van veel voorkomende criminaliteit heeft in het college de prioriteit die daaraan door de raad is gegeven. De conclu sie dat de stuurgroep slecht heeft gefunktioneerd is een voorbarige. In de afgelopen periode zijn een aan tal projekten opgestart. Het minst zichtbare doch wellicht belangrijkste projekt was wel het bewust maken van de hele organisatie van de nood zaak van bestuurlijke preventie. Daarnaast zijn een aantal zichtbare projekten met succes afgerond. Te noemen zijn het projekt Heechterp 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 35