en de slachtofferenquete. Op dit moment zijn projekten in voorbereiding, zoals de drie buurt- preventieprojekten. Het college heeft geen enkele aan wijzing te veronderstellen dat het slecht funktioneren van de stuur groep, zoals de vragensteller dat noemt, voor het ministerie aanlei ding is geweest de subsidieaanvraag af te wijzen. Vraag 5 In het uitvoeringsplan "Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit in Leeu warden" staat buurtpreventie aan gegeven als een van de zaken die de komende jaren aandacht moeten hebben, hiervoor is ook in 1990 geld vrijgemaakt, waar nog ongeveer 20.000,— van over is. Het lijkt ons daarom geen probleem om de aan vraag 14.000,—) van wijk- en recreatievereniging "de Blokkendoos" te honoreren, mede gezien het sta dium waarin het project zich be vindt. Deelt het college deze me ning? Het plan van aanpak, dat onderdeel uitmaakt van het door de raad vast gestelde beleidsplan, vermeldt inder daad als een der actieplannen het stimuleren van buurtpreven- tieprojekten. Het in 1990 in de begroting opgeno men bedrag voor bestuurlijke pre ventie is onderdeel van het voor 50% door het rijk gesubsidieerde project. Het project is zoals bekend op 31 december j.l. geëindigd. Het totaal beschikbare bedrag voor het project over de drie jaar dat het project heeft gelopen is niet geheel gebruikt. Bij de evaluatie van het project zal een afrekening moeten worden overgelegd aan het mini sterie. Het buurtpreventieproject Lekku- merend is in de projectperiode tot stand gekomen en past ook geheel binnen de normen voor het project. Wij hebben inmiddels besloten de subsidie-aanvraag gedeeltelijk te ho noreren waardoor het mogelijk is het project te starten en gedurende een jaar te exploiteren. Aan het eind van dat jaar zal worden bezien in hoe verre het project voor verdere sub sidiëring in aanmerking komt. De ontwikkeling van de AROB-proce- dure speelt daarbij een belangrijke rol. Vraag 6 Zal het college op korte termijn met voorstellen komen met betrekking tot de financiering van de drie pro jecten (Lekkumerend, Hollanderwijk en Camminghaburen) nu er van fi nanciering door het ministerie geen Door de raad is in het kader van nieuw beleid voor criminaliteitspre ventie voor 1991 een bedrag van f 50.000,- beschikbaar gesteld. Aan de hand van het door de raad vastgestelde beleidsplan zal de 2 sprake lijkt te zijn en wat zal de in houd van deze voorstellen zijn? Welke stappen zal het college gaan ondernemen om het besluit van de staatssecretaris ongedaan te maken? stuurgroep worden gevraagd voor stellen te doen over op te starten aktiviteiten en te nemen maatrege len. De reeds opgestarte projekten zullen daarin zeker worden betrok ken. Binnen de daarvoor geldende termijn is de Raad van State bericht dat de gemeente op grond van de wet AROB bezwaar maakt tegen de door de staatssecretaris genomen beslis sing. In de maand januari zal worden bezien of een definitief bezwaar kans van slagen heeft. Een nadere motivatie moet dus nog worden overlegd. Leeuwarden, 22 januari 1991. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 36