Aanhangsel nr. A. Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel A7, eerste lid, van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de raadsleden drs. A. Jongedijk-Welles en J.F. Janssen namens de PvdA-fractie over het eventueel opnieuw in gebruik stellen van de A.V.I. De PvdA-fractie in de gemeente Leeuwarden heeft met ontstemming kennis genomen van het OLAF-besluit de A.V.I. te voorzien van een rookgasreiniger met als doel heropening van de installatie. Mede gelet op de discussie in de Raad en de raadsbreed aangenomen motie tegen heropening van de A.V.I.blijft de Partij van de Arbeid-fractie faliekant tegen het door het OLAF genomen besluit en is zij van mening voldoende inhoudelijke argumenten te kunnen inbrengen tegen de voorgenomen heropening Vragen 1. Naar wij aannemen heeft het College kennis genomen van het onlangs genomen bestuurs besluit van het Openbaar Li chaam Afvalverwijdering Frie sland om stappen te ondernemen die moeten leiden tot herope ning van de Afval Verbran dingsinstallatie? 2. Handhaaft het College, ook na het nu door het OLAF genomen besluit de A.V.I. op korte termijn te heropenen zijn eer der ingenomen standpunt alle geoorloofde middelen in te zetten tegen heropening van de A.V.I.7 Antwoorden Op alle vier vragen kan bevesti gend worden geantwoord. Het moge overigens duidelijk zijn, dat daarmee de uitkomst van een juridische toets van onze argumen ten niet zonder meer vaststaat. Wat de actuele stand van zaken betreft kan nog worden vermeld dat er op dit moment contact met het OLAF is over de verplichting om bij de aanvraag om bouwvergunning een rapport over te leggen betref fende een indicatief bodemonder zoek 3. Denkt het College over vol doende inhoudelijke argumenten te beschikken om heropening van de A.V.I. tegen te gaan? A. Ziet het College mogelijkheden om juridische stappen te on dernemen, welke tot afstel van de voorgenomen heropening kun nen leiden? Leeuwarden, 19 maart 1991

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 37