Aanhangsel nr. 5 Antwoord op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heren P.D. Bakker en P. de Jong op 22 februari 1991, namens de fractie van D66inzake het ziekteverzuim onder ambtenaren van de gemeente Leeuwarden. Via de media is kennisgenomen van het feit dat het ziekteverzuim onder de ambtenaren van de gemeente Leeuwarden verontrustend hoog zou zijn. Vraag Is het waar dat het ziekteverzuim beduidend hoger is dan het gemiddelde in ons land bij soort gelijke instellingen het geval is? Indien het ziekteverzuim hoog is, is dat dan ook nog specifiek bij bepaalde diensten of afdelingen het geval of betreft het de gehele organisatie? Ja. Het landelijk cijfer ligt op ruim 9 7.In ons apparaat ligt het op ruim 10%, terwijl de diensten Stadsbeheer met ruim 15 en Bestuurszaken met ruim 13 daar weer ruim boven liggen. Ja. Zie het antwoord op de eerste vraag. Indien een en ander inderdaad het geval is; wat is/zijn daarvan dan de oorzaak/ oorzaken? Indien er inderdaad sprake is van een probleemsituatie, wat bent u van plan daaraan te gaan doen? Bij Bestuurszaken wordt ca. de helft van het verzuim veroorzaakt door enkele landurige ziektegevallen. Bij Stadsbeheer is sprake van een dienst met activiteiten die ook elders een hoger ziekteverzuim kennen. Met name bij de gemeentereiniging is dat het geval. Inmiddels is het zgn. project verzuim begeleiding opnieuw gestart. Dit project beoogt een structurele aanpak om het onnodige verzuim terug te brengen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 38