Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 18 februari 1990. Ingekomen zijn: A. Koninklijk Besluit d.d. 21 november 1990, nr. 90.022503, waarbij het beroep onge grond is verklaard dat Donjo BV te Mars- sum heeft ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 21 april 1989, no. RO-88-36092B2, afdeling Gemeentelijke Plannen, waarbij is beslist over de goedkeuring van het bestemmings plan "Spoordok". B. Brief d.d. 25 januari 1991 van Gedeputeer de Staten van Friesland inzake goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 24 september 1990 dat vermeerdering van het aantal openbare basisscholen niet noodzakelijk is. C. 1. Verzoek d.d. 19 december 1990 van de Stichting Kathoüek Onderwijs Leeuwar den ex artikel 74 WBO met betrekking tot het vervangen van de zonnewering ten behoeve van de basisschool Sint Thomas, Averkampstraat 10, alhier. C. 2. Verzoek d.d. 20 december 1990 van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Leeuwarden-Zuid ex artikel 74 WBO met betrekking tot het vervangen van gordijnen en vitrages ten behoeve van de basisschool "Amalia van Solms", alhier. C. 3. Verzoek d.d. 20 december 1990 van de Vereniging voor Prot. Christelijk Basis onderwijs te Leeuwarden-Zuid ex arti kel 74 WBO met betrekking tot het uitbreiden van de fietsenberging en het herstellen van schade aan de bestaande fietsenberging, een en ander ten behoe ve van de basisschool "Frederik Hen drik", alhier. C. 4. Brief d.d. 18 januari 1991 van de Stich ting voor Protestants Christelijk Speci aal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Leeuwarden en omge ving inzake aanvraag ex artikel 823 ISOVSO met het verzoek tot herstel van het voegwerk van het gymnastieklo kaal van de Da Costaschool, alhier. Voorgesteld wordt dit besluit en deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 3