Aanhangsel nr. 6 Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de raadsleden P.E.J. den Oudsten en J. van der Kloet, over kwijtschelding van een aantal gemeentelijke belastingen. Inleiding Eén van de mogelijkheden die het gemeentelijk minimabeleid biedt aan mensen met een inkomen op bij standsniveau is kwijtschelding van een aantal gemeentelijke be lastingen. De nieuwe Invorderingswet 1990 bepaalt in artikel 26, dat richt lijnen voor kwijtschelding bij ministeriële regeling vastgesteld zullen worden en dat die regeling - die ingegaan is op 1 januari 1991 - van toepassing is op het gemeentelijk beleid. Vragen 1 Is het juist, dat o.g.v. de nieuwe Invorderingswet kwijtschelding pas kan plaatsvinden bij een inkomen dat 10% lager is dan het bijstandsniveau, met als gevolg dat veel mensen met een minimum inkomen niet meer voor kwijt schelding in aanmerking komen? Het is juist dat de gemeente per 1 januari 1991 gebonden is aan de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, waarin regels zijn gesteld voor kwijt schelding van rijksbelastingen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor mensen met een laag inkomen omdat de mogelijkheden voor de gemeenten om een eigen, soepel kwijtscheldingsbeleid te voeren zijn weggenomen. De gemeenten mogen wel een strakker maar geen soepeler kwijtscheldingsregeling hanteren voor de gemeentelijke belastingen. Antwoorden 1 In 1987 is als uitgangspunt voor het rijksbeleid bepaald dat de kwijtscheldingsnormen moeten worden vastgesteld op 90% van de bijstandsnormen. Deze beleids wijziging had tot gevolg dat de toenmalige kwijtscheldingsnormen werden bevroren omdat deze op een hoger niveau lagen. Er heeft al leen een aanpassing van de normen plaatsgevonden per 22 maart 1990 en 1 juli 1990 om de effecten van de "Oort-maatregelen" niet geheel teniet te laten gaan. Ook thans liggen de normen nog op een iets hoger niveau. De normen die gelden voor kwijt schelding van belastingen zijn overigens niet zonder meer ver gelijkbaar met de bijstandsnormen. Bij de beoordeling of kwijt schelding kan worden verleend, wordt uitgegaan van het netto in komen verminderd met ondermeer de woonlasten - binnen bepaalde grenzen - en de voor eigen rekening blijvende premies ingevolge de Ziekenfondswet. Deze variabele factoren spelen in beginsel geen rol bij de vast stelling van de hoogte van de bij-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 40