Aanhangsel nr7 Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de raadsfractie van D66 bij brief van 23 april 1991, over de woningverbetering in de na-oorlogse sociale huursector. Bijlage Brief aan Tweede kamer inzake Tussenbalans Vraag 1. Welke gevolgen zal de Tussenbalans hebben voor het volkshuisvestingsbeleid in de gemeente Leeuwarden t.a.v. de sociale huursector in de na-oorlogse wijken indien de subsidies hiervoor komen te vervallen Antwoord De meest ingrijpende bezuinigingsmaatregel van het rijk met gevolgen voor de (gesubsidiëerde) woningverbetering is het met ingang van 1992 laten vervallen van de bijdrage ineens. Omdat subsidiëring van ingrijpende woningverbetering met jaarlijkse bijdragen uitsluitend mag worden aangewend voor de verbetering van vooroor logse woningen, zal de verbetering van de na-oorlogse woningvoorraad derhalve zonder financiële steun van het rijk tot stand moeten komen. Tegenover het wegvallen van de rijkssubsidies staat met ingang van dit jaar een trendmatige huurverhoging van 5,5X. Voorzover sprake is van complexen waarvoor van rijkswege geen jaarlijkse bijdragen in de exploitatie meer beschikbaar worden gesteld, betekent dit dat de verhuurders ten opzichte van het de laatste jaren gangbare huurver hogingspercentage over extra inkomsten zullen kunnen beschikken. (Ter toelichting: omdat complexen sociale huurwoningen niet vanaf het begin van de exploitatieperiode kostendekkend kunnen worden geëxploiteerd, ver strekt de rijksoverheid jaarlijkse bijdragen ter afdekking van de (normatieve) exploitatietekorten. In verband met de jaarlijkse huurver hogingen worden deze jaarlijkse bijdragen in de loop van de tijd geheel afgebouwd. Dit houdt dus ook in, dat zolang het rijk jaarlijkse bijdragen verstrekt de opbrengsten van extra huurverhogingen via het afbreken van de bijdrage in de kas van het rijk vloeien.) Om een indruk te geven van de maatregelen die het rijk op het terrein van de volkshuisvesting heeft genomen en de daaruit voortvloeiende bezuini gingen voor het rijk hebben wij een copie van het voorstel van staatssecre taris Heerma aan de leden van de Tweede Kamer inzake de Tussenbalans bijge voegd. De vraag of deze extra inkomsten op termijn voldoende zullen zijn om het wegvallen van de bijdragen-ineens te compenseren kan op voorhand reeds ontkennend worden beantwoord. Een eerste simulatie voor een complex in Leeuwarden heeft uitgewezen, dat de contante waarde van de extra huurinkomsten op basis van een huurver hogingspercentage van 5,5 gedurende een periode van 25 jaar niet opweegt tegen een bijdrage ineens, zoals die volgens de huidige regeling kan worden berekend. Bovendien is er geen enkele zekerheid, dat gedurende een zo lange termijn

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 42