Vraag 5 Welke concrete plannen tot verbetering van de woningen in de sociale huursector in de na-oorlogse wijken zijn tot op heden bij de gemeente ingediend en welke van deze plannen bent u voornemens op korte termijn te laten realiseren Antwoord Tot nu toe zijn geen verbeteringsplannen voor na-oorlogse complexen bij ons ingediend. De volgende plannen worden thans door de verhuurders voorbereid voor indiening in 1991 Subsidiebedrag - 64 woningen S12 Lekkumerend-West St. Joseph F11.120.000 - 42 woningen S5 Lekkumerend-West BWL - 933.000 - 40 woningen Eikenstraat (torenflats) Heechterp GWB - 428.400 6 woningen Spoorstraat GWB (2e fase van plan 1990) - 108.300 - samenvoegen 12 duplexwoningen Huizum GWB - 108.000 Vraag 6. Bij de besluitvorming omtrent de nadere prioriteitstelling t.b.v. de verdeling van de contingenten voor de verbetering van woningen in de sociale huursector, is door u bij monde van wethouder Timermans, in de Commissie Stadsontwikkeling van 19 september 1990 medegedeeld dat gezien de fase waarin de planontwikkeling zich terzake bevond, een hogere prioriteit aan de wijk Lekkumerend boven de wijk Heechterp zou worden toegekend. Wordt deze prioriteitstelling daadwerkelijk gehanteerd bij de op dit moment in ontwikkeling zijnde plannen Antwoord Het hiervoor verstrekte overzicht van dit jaar in te dienen verbeterings plannen toont aan, dat 92 van het subsidiebudget voor na-oorlogse woningverbetering wordt ingezet ten behoeve van de wijken Lekkumerend-West (76%) en Heechterp(16%)Dit sluit aan bij de aanbevelingen die t.a.v. de prioriteitsstelling voor de na-oorlogse woningverbetering in het rapport Na-oorlogse wijken zijn neergelegd. Vraag 7 Indien zich recentelijk nog andere ontwikkelingen hebben voorgedaan op het vlak van de woningverbetering in de sociale huursector in de na-oorlogse wijken dan zouden wij daarover graag op korte termijn door u geïnformeerd willen worden. Antwoord In de sfeer van woningverbetering hebben zich recentelijk geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Zoals bekend zal de subsidiëring van de volks huisvesting waaronder de woningverbetering met ingang van volgend jaar in een geheel nieuwe regeling zijn ondergebracht (het zogenoemde Besluit Woninggebonden Subsidies). De gevolgen van deze wijzigingen zullen in het laatste kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. Ten aanzien van het treffen van voorzieningen ten behoeve van gehandicapten is op rijksniveau een nieuwe regeling in voorbereiding die per 1 juli 1991 in werking moet treden. In de nieuwe regeling komt naar het zich laat aanzien het onderscheid tussen ingrijpende en niet-ingrijpende voor zieningen (de 2000 gld.-grens) te vervallen. Van de gehandicapte, die een aanvraag om geldelijke steun indient, welke moet zijn voorzien van een medische verklaring, zal in alle gevallen een eigen bijdrage van F1500,-- worden gevraagd. Leeuwarden, 11 juni 1991 Burgemeester en Wet ïouders van Leeuwarden Burgemeester Secretar iOCO

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 44