Aanhangsel nr. 8. Antwoorden op de schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de raadsfractie van het CDA bij brief van 25 juni 1991, over het Plan van Scholen 1994-1997 (- 1996) en de aanvraag voor een middelbare horeca-opleiding. Vragen: 1. Is het college bekend met de nieuwe procedure voor het aanvragen van nieuwe scholen, sectoren en afde lingen zoals deze geldt voor het MBO7 2. Als het college op de hoogte is van deze procedure, op grond waarvan denkt B. en W. dan een specifieke afdeling te kunnen aanvragen, wetende dat er geen openbaar MBO- onderwijs in Leeuwarden is? 3. Is het B. en W. bekend dat er meerdere MBO-instituten in Leeuwarden zijn en zo ja welke, en of deze instituten een afdeling MBO-Horeca heb ben aangevraagd? Antwoorden: Ja. Het is het college bekend dat per 1 augustus 1991 nieuwe MBO- instituten alleen nog bij wet in het leven kunnen worden geroepen. De stichting van nieuwe instituten is dus niet uitgesloten, maar zal in de praktijk nauwelijks gaan voorkomen. Vanuit dat perspectief moet de realisering van een open baar MBO-instituut in Leeuwarden vrijwel uitgesloten worden geacht. Overigens speelde deze proble matiek bij eerdere aanvragen ook al, al was de kans op realisering in theorie wellicht wat groter. Het college heeft zich in het ver leden dan ook bereid verklaard met het provinciaal bestuur en het bestuur van het Middelsee Col lege/Friesland College, gezamen lijk actie te ondernemen richting Ministerie van Onderwijs en Weten schappen, ten einde een horeca- opleiding te realiseren. De aan vraag heeft dan ook mede als doel deze betrokkenheid te garanderen. Ja. Het is ons bekend dat het Friesland College zo'n aanvraag heeft ingediend. Uit berichten in de pers hebben wij begrepen dat ook het Trias College een dergelijke afdeling heeft aan gevraagd

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 45