Zijn B. en W. op de hoogte van de nieuwe procedure die gedeputeerde Liemburg voor staat bij de advisering door de provincie wat betreft het Plan van Scholen? Zou het college duidelijk willen maken waarom zij deze aanvraag indient, wetende dat er meerdere aanvragen vanuit Leeuwarden zijn? Wat is de meerwaarde van deze aanvraag? Hoe denkt het college invul ling te geven aan het in het Collegeprogramma '90-*94 vermelde: "De gemeente voert een actief beleid om een zo goed mogelijk gespreid aan bod van middelbaar onderwijs te handhaven en/of uit te breiden" De nieuwe "procedure" van de gede puteerde is het college bekend via perspublicaties en uit mondeling overleg. Het college is overigens van mening dat het een school bestuur vrij staat een aanvraag voor een onderwijsvoorziening in te dienen wanneer daar naar de mening van het bestuur voldoende redenen voor zijn. In het kader van de planprocedure voor het voortgezet onderwijs heeft de pro vincie een adviserende taak, waar bij aan de hand van de wettelijke criteria (en eigen provinciale criteria) door de provincie een aanvraag getoetst kan worden. Dwang vanuit de provincie om bepaalde aanvragen terug te trek ken ten gunste van andere aan vragen, is naar de mening van het college ongewenst en laat zich ook moeilijk rijmen met de vrijheid van onderwijs. Wel staat het col lege positief tegenover initiatie ven van de provincie om bij gelijksoortige aanvragen met de betrokken schoolbesturen na te gaan in hoeverre een gezamenlijke aanvraag wenselijk en mogelijk is. Zie het antwoord op vraag 2. Overigens wijst het college erop dat al sinds januari 1986 een aan vraag voor MBO-Horeca loopt (raadsbesluit d.d. 27 januari 1986, bijlage nummer 44). Voor zover het college geïnformeerd is dateert de aanvraag voor een p.c.- opleiding pas van enkele jaren geleden. Als gevolg van een andere priori teitsstelling heeft nog geen vol ledige invulling kunnen plaatsvin den van het vermelde voornemen uit het collegeprogramma. De krappe personele bezetting van de afdeling Voortgezet Onderwijs van de Dienst Welzijn, maakt een in tensiever beleid op dit moment ook niet mogelijk, ook al onderkent het college de wenselijkheid hier van. Overigens bestaat bij het college de indruk dat de Leeuwar der MBO-instituten zelf voldoende initiatieven ontplooien om een zo compleet mogelijk aanbod van voor zieningen te realiseren. 7Is het college het met de CDA-fractie eens dat de wet houder van Onderwijs beter actie kan ondernemen, samen met de MBO-instituten in Leeuwarden, de verschillende aanvragen op elkaar af te stemmen en elkaar in dezen te ondersteunen, opdat voor de gemeente Leeuwarden die aanvragen worden gereali seerd, waardoor de centrum functie van Leeuwarden op onderwijsgebied kan worden versterkt? Leeuwarden, 20 augustus 1991. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 1U Met de CDA-fractie staat het college positief tegenover de initiatieven en ontwikkelingen die de centrumfunctie van Leeuwarden op het terrein van onderwijs kunnen versterken. Binnenkort zullen de beide schoolbe sturen/centrale directies worden uitgenodigd voor overleg over de uitbreiding/versterking van het MBO in Leeuwarden. Voorts wordt verwezen naar het antwoord op vraag 4 Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 46