Aanhangsel no. 9 Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid van het Reglement van orde van de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwar den, ingediend door de raadsleden B. Bilker en P. den Oudsten naar aanleiding van geruchten dat het nieuw te vormen waterschap niet in Leeuwarden zal worden gevestigd. Vraag 1. Is het u bekend, dat er mogelijk sprake is van het verlies van arbeidsplaatsen voor Leeuwar den in verband met vestiging van het nieuw te vormen Wa terschap buiten de gemeente? Vraag 2. Zo ja, heeft het College met zowel provinciaal bestuur als met de betrokken Minister overleg gevoerd? Ad 1. Ja, ook ons hebben deze geruchten bereikt. Vraag 3.a. Is het College met ons van me ning dat het alleszins redelijk is dat Bolsward recht heeft op compensatie als gevolg van het door het Rijk veroorzaakte ver lies van arbeidsplaatsen? Vraag 3.b. Is het College met ons van me ning dat, daar waar van Rijks wege gesproken wordt over compensatie van verlies aan ar beidsplaatsen, voor Bolsward het onaanvaardbaar is dat deze compensatie bestaat uit be staande huidige Friese werkge legenheid? Ad 2. Het College van B en W heeft met het provinciaal bestuur en de betrokken mi nister nog geen formeel overleg terzake gevoerd. Dit mede gezien het feit dat er op zowel provinciaal als landelijk nivo is gebleken dat er nog geen concrete beslis singen aan de orde zijn. Bovendien is nog van belang de funktie en de rol van de ge meente in het geheel. Hiervoor verwijzen wij u naar de beantwoording van de hierna volgende vragen. Ad 3.a, 3.b, 4. Het College kan zich voorstellen dat het vertrek van de opleiding Levensmiddelen technologie uit Bolsward een gevoelig ver lies is voor Bolsward en omgeving. Het geven van compensatie aan de regio Bolsward ten behoeve van het verlies aan arbeidsplaatsen is daarbij niet irreèel. Als deze compensatie echter ten koste gaat van de werkgelegenheid in Leeuwarden, is er geen sprake van daadwerkelijke com pensatie, maar een interne verschuiving in Friesland van werkgelegenheid, die boven dien ook nog een negatieve invloed kan hebben op de bestaande centrumpositie van Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 47