Is dit niet een variant op de be kende sigaar uit eigen doos? Vraag 4. Is het College met ons van me ning dat compensatie zou moe ten bestaan uit voor Friesland nieuwe werkgelegenheid, waar door de economische struktuur van de provincie daadwerkelijk wordt versterkt? Aangezien het vertrek van de opleiding levensmiddelentechnologie uit Bolsward en een mogelijke compensatie daarvan mid dels nieuwe werkgelegenheid voor deze regio, een aangelegenheid is van het pro vinciaal bestuur, het Ministerie van Land bouw, Visserij en Natuurbeheer en de ge meente Bolsward, is de gemeente Leeu warden tot op heden geen direkt betrok ken partij in deze. Vraag 5. Is het College met ons van me ning dat verlies van werkgele genheid in verband met de mo gelijke vestiging van het nieuw te vormen waterschap elders een ernstige aantasting bete kent van de centrumpositie van Leeuwarden? Ad 5. Ja. Vraag 6. Welke stappen denkt het Colle ge te ondernemen om een en ander te voorkomen? Ad 6. Aangezien de gemeente op dit moment geen aktieve partij is in deze zaak, terwijl er evenmin in dit stadium concrete be sluitvorming aan de orde is, overwegen wij niet op dit moment formele stappen te ondernemen in de richting van de betrokken instanties. Wij zullen mogelijke ontwikkelingen uiteraard nauwgezet blijven volgen en zo nodig op passende wijze reageren. Leeuwarden, 13 augustus 1991. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden. Secretaris, Aanhangsel nr. 10. Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwar den, ingediend door het raadslid S. Hiemstra; namens de Gemeenteraadsfractie van D66omtrent ontwikkelingen inzake de voortgang van de bouwvoorbereidin- gen ten behoeve van de nieuwe Stadsschouwburg. Vragen 1. Recente ontwikkelingen hebben er bij onze fractie toe ge leid, dat de nodige bezorgd heid is ontstaan omtrent de realisering van het project. Deelt u deze zorg? 2. Wij hebben de indruk dat het oorspronkelijke ontwerp en Programma van eisen geweld wordt aangedaan om binnen het afgesproken budget te blij ven. Bent u van mening dat desondanks van een volwaardig schouwburgproject kan worden gesproken het stadsgewest Leeuwarden waardig? 3. Is aan een deel van de finan- ciering8gelden, die door de overige overheden beschikbaar zijn gesteld, de voorwaarde verbonden dat nog dit jaar (1991) met de bouw van het project een aanvang dient te zijn gemaakt? 4. Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, bent u dan van mening dat de diverse AROB-bezwaren tijdig door de Raad van State zullen zijn behandeld om de bouw binnen bedoelde termijn te doen aan vangen? 5. Levert, in samenhang met de voorgaande vraag, het verwij deren van de verontreinigde grond onder het bestaande benzinestation nog problemen op? Antwoorden Hoewel er nog steeds een zekere spanning bestaat tussen de kosten van het project en de beschikbare middelen, zullen wij u binnenkort een voorstel voorleggen om tot rea lisering over te gaan. Wij zijn van mening dat de planaan passingen tot nu toe niet zodanig zijn dat van aanmerkelijk functie verlies sprake is. Met het bestuur van de Harmonie staan wij op het standpunt dat de te realiseren schouwburg qua ontwerp en gebruiks mogelijkheden kan wedijveren met gerenomeerde voorzieningen elders in den lande. Deze voorwaarde is niet gesteld. Nadere informatie bij de rijksover heid heeft één en ander nogmaals bevestigd. Zie antwoord op vraag 3. Wij verwachten ter zake geen on voorzienbare problemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 48