6. Bent u van mening dat, on danks de in voorbereiding zijnde wijzigingen, de Stich ting "De Harmonie" in staat is haar exploitatiebegroting voor 1993 te handhaven? 7. Bent u met ons van mening dat het wenselijk is dat op korte termijn in een openbare ver gadering volledige informatie wordt verstrekt aan de Com missie van Cultuur c.q. de Raad omtrent de gang van za ken met betrekking tot de bouw van de schouwburg7 Gegeven het feit dat de aanpassin gen in het bouwplan niet zullen leiden tot functieverlies, gaat het bestuur van de Stichting De Harmo nie ervan uit dat de exploitatie begroting 1993 kan worden gehand haafd. Op zeer korte termijn zullen wij de commissie en de Raad een voorstel ter zake voorleggen. Overigens merken wij op dat, over eenkomstig de gemaakte afspraak, de commissie aan de hand van verslagen en mededelingen zo goed mogelijk op de hoogte wordt gehouden omtrent de gang van zaken. Leeuwarden, 27 augustus 1991. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, Aanhangsel nr. 11 Antwoorden van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de heren J.H.C.M. Biemans en G. Krol namens de CDA-fractie naar aanleiding van de staat van onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. De afgelopen weken hebben de leden van de CDA-fractie signalen bereikt waarin geklaagd wordt over de staat van onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Helaas hebben wij moeten constateren, dat de klachten voor het grootste gedeelte terecht genoemd moeten worden. Deze gang van zaken verontrust ons ten zeerste en is voor onze fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:" Vragen; 1. De CDA-fractie is van mening, dat zo snel mogelijk een in haaloperatie in gang moet wor den gezet met het doel de staat van onderhoud van het openbaar groen weer aanzien te geven. Is het college dezelfde mening toegedaan? 2. Extra inzet bij het onderhoud van het openbaar groen kan o.m. gerealiseerd worden door gebruik te maken van de Stich ting Banenpool Leeuwarden en de Dienst Sociale Werkvoorzie ning of door financiële midde len vrij te maken in het kader van Nieuw Beleid 1991-1996. Ziet het college daartoe moge lijkheden? Antwoorden: Ja. De Raad heeft op 12 maart 1990 besloten geen chemische middelen te gebruiken bij onkruidbestrij- ding. Tevens is gesteld, dat de operatie in principe budgettair neutraal moest plaatsvinden. Het college heeft de directeur Stads beheer opdracht gegeven knelpunten aan te geven. Naar aanleiding hiervan heeft het college op 12 augustus 1991 besloten f 80.000,- beschikbaar te stellen voor een inhaaloperatie op verhardingen. De Commissie voor Milieu en Stads beheer heeft op 4 september met dat voorstel ingestemd. Met uit voering zal onmiddellijk worden begonnen Ten aanzien van onkruid in het openbaar groen dient Stadsbeheer hier prioriteiten te stellen. Tot nu toe zijn via de Stichting Banenpool zeven banenpoolers bij de afdeling Uitvoering Groen ge plaatst. Ondanks herhaalde pogin gen is het tot nu toe niet gelukt het aantal banenpoolers te vergro ten. De Dienst Sociale Werkvoorziening is dit jaar gevraagd voor meerdere projecten offertes uit te brengen, voor onkruidbestrijding in open baar groen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 49