D. 1. Brief d.d. 2 januari 1991 van het Da gelijks Bestuur van het Recreatieschap "De Marrekrite", waarin wordt verzocht met ingang van 1992 het jaarlijks subsi diebedrag te verhogen met f 22.700,--. D. 2. Brief d.d. 4 januari 1991 van de Minis ter van Buitenlandse Zaken waarmee u op de hoogte wordt gesteld van het Koninklijk Besluit no. 90.021355 d.d. 28 december 1990 inzake de vernieti ging van het besluit van de Raad der gemeente Leeuwarden tot het voeren van een economisch anti-apartheidsbe- leid, genomen op 19 februari 1990. D. 3. Brief d.d. 10 januari 1991 van de Stich ting Omroep Radio Freedom waarin verzocht wordt om een bijdrage van f 4.500,- in de kosten van deelname van een Zuidafrikaanse deelnemer aan een seminar over de elektronische media in een democratisch Zuidafrika. D. 4. Brief d.d. 17 december 1990 met reac tie van het wijkkomitee Schepenbuurt op het Programma Stadsvernieuwing 1991/1992. E. Brief d.d. 5 december 1990 van de Turks Islamitisch Kulturele Vereniging waarin zij verzoekt om ondersteuning ten aanzien van uitvoering van activiteiten en het leveren van bijdragen in het kader van de sociale vernieuwing. F. Brief d.d. 7 december 1990 aan de leden van de Raadsadviescommissie voor Cultuur, Sport en Recreatie waarin het bestuur van de Vereniging van de Openbare Biblio theek Leeuwarden wijst op de noodzaak van vestiging van een bibliotheekfïliaal in de wijk Camminghaburen en verzoekt te bevorderen dat deze vestiging prioriteit krijgt binnen het gemeentelijk (nieuw) beleid. Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brieven in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Op 21 en 22 januari 1991 heeft de Raad beslui ten genomen in het kader van het Programma Sociaal-Cultureel Werk 1991. In dat programma is ingegaan op de vragen die bij de TIKV leven. Ten aanzien van het punt sociale vernieu wing zal er op korte termijn overleg plaatsvin den met alle etnische organisaties. Voorgesteld wordt de TIKV van bovenstaande in kennis te stellen. Onderhavige brief is reeds besproken in de vergadering van de Commissie Cultuur, Sport en Recreatie d.d. 12 december 1990. De commissie heeft ons verzocht om in een volgende vergade ring een notitie te bespreken waarin alle voors en tegens inzake filiaalvestiging in Cammingha buren aan de orde komen. Onzerzijds is de toezegging gedaan dat de stukken met betrek king tot een filiaal in Camminghaburen die bij het college hebben geleid tot besluitvorming ter zake, naar de commissieleden gezonden zullen worden, waarna in de commissie hierover dis cussie kan plaatsvinden. Voorgesteld wordt adressant overeenkomstig het voorgaande te berichten. 2 G. Brief d.d. 14 december 1990 van de Stich ting Samenwerkingsverband Nederland- Polen (bij ons binnengekomen op 21 de cember 1990) waarin gevraagd wordt om medewerking te verlenen aan een landelijke hulpactie voor Polen (eind 1990/begin 1991). H. Brief d.d. 20 december 1990 van het be stuur van de Vereniging i.o. "Vrienden van de Plataan" met de nadere toelichting op het AROB-bezwaarschrift voorbereidingsbe- sluit De Harmonie. Gelet op het feit dat er eind 1990 in Leeuwar den een hulpactie voor de inwoners van de Russische zusterstad Orël is georganiseerd, moet ervan worden uitgegaan dat een soortgelijke actie voor Polen thans een te gering draagvlak in de Leeuwarder samenleving zal hebben om goede resultaten te hebben. Op grond van bovenstaande stellen wij u voor niet in te gaan op het verzoek van de SSNP en haar dit standpunt mede te delen. De nadere toelichting is in handen gesteld van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften. I. Brief d.d. 2 januari 1991 van het Provinci aal Platform Woonwagenbewoners Fries land, waarin bezwaren naar voren worden gebracht tegen hetgeen ten aanzien van het Project Woonwagenwerk in de Nadere Standpuntbepaling behorende bij het Pro gramma Sociaal-Cultureel Werk 1991 is gesteld. Op 21 en 22 januari 1991 heeft de Raad beslui ten genomen in het kader van het Programma Sociaal-Cultureel Werk 1991. In de Raad is uitvoerig gesproken over bedoeld Project Woon wagenwerk. Het voorstel van het college is door de Raad overgenomen. Voorgesteld wordt het Provinciaal Platform hiervan in kennis te stellen. Besluit van 8 januari 1991, kenmerk RO- 90-27006, afdeling Gemeentelijke Plannen, van Gedeputeerde Staten van Friesland, waarbij het door de Raad bij besluit van 25 juni 1990, nr. 2237, vastgestelde bestem mingsplan "Recreatiegebied Schenken schans", partieel is goedgekeurd. Het bestemmingsplan "Recreatiegebied Schen kenschans" is grotendeels goedgekeurd. Goed keuring is onthouden aan het bepaalde in arti kel 3 (Beschrijving in hoofdlijnen), lid B (Re creatieve doeleinden/vuilstort) en artikel 4 (Re creatieve doeleinden voorlopig bestemd voor vuilstort), het gestelde onder 1 (Voorlopige bestemming) en 4 (Strijdig gebruik), alsmede de bestemming recreatie/water gelegd op het voor malige fabrieksterrein, groot ongeveer 3 ha. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: I. Brief d.d. 25 februari 1990 van de Coornhertstichting waarin verzocht wordt om een eerder door ons genomen afwijzend besluit op haar verzoek om een eenmalig subsidie beschikbaar te stellen ten behoeve van de instelling van een tweejaarlijks te vergeven Coornhertprijs in heroverweging te nemen. II. Mededeling van Burgemeester en Wethouders betreffende het uitoefenen in het vierde kwartaal 1990 van de macht tot het verhuren van gemeente-eigendommen, als bedoeld in het raadsbesluit van 18 februari 1975, no. 1714. III. Brief d.d. 12 november 1990 van het uitzendbureau START inzake informatie over de assistentie die het bureau kan verlenen bij de uitvoering van de Banenpool. IV. Brief d.d. 28 november 1990 van FRIA, Bond van Beeldende Kunstenaars in Friesland, waarin kritiek wordt geuit op het kunstbeleid van de gemeente Leeuwarden en waarin verzocht wordt meer aandacht te geven aan de in Leeuwarden woonachtige beeldende kunstenaars. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 4