Gezien de korte voorbereidingstijd is men daar niet in geslaagd. Er is met D.S.W. nader overleg geweest, waarbij de D.S.W. voor het komende jaar ruim van tevoren de bestekken voor onrkuidbestrij- ding in openbaar groen zullen wor den toegezonden. In het "plan van aanpak onkruidbestrijding 1992", zal op het kostenaspect worden ingegaan op basis van de ervarin gen opgedaan in de zomerseizoenen 1990 en 1991. Leeuwarden, 18 september 1991. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, ^Bi^gemeester I OU? Aanhangsel nr. 12. Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van het Reglement van Orde van de vergaderingen van de raad van de gemeente Leeuwarden, ingediend door de raadsleden A. Jongedijk-Welles en J. van der Kloet namens de PvdA-fractie d.d. 13 augustus 1991. Inleiding Het raadsbesluit om te stoppen met het gebruik van chemische bestrijdings middelen bij het gemeentelijk groenonderhoud heeft geleid tot een veranderd stadsbeeld wat dat groen betreft: gewenst en ongewenst kruid tiert welig, ook daar waar we dat om verschillende redenen liever niet zouden zien. Deze verandering heeft zoals bekend een stroom van reacties van de Leeuwarder bevolking tot gevolg gehad, vaak met een negatieve strekking, maar de laatste tijd ook steeds meer gericht op het aandragen van creatieve oplossingen. Een en ander is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen;" Vraag 1. Het raadsbesluit om niet langer de gifspuit te hanteren had tot doel de bodemverontreiniging terug te dringen, waardoor op langere termijn o.a. meer ecologisch evenwicht in het groen kan ontstaan. Is het college met ons van mening, dat de negatieve effecten op korte termijn en de klachten daarover wel serieus genomen moeten worden, maar niet mogen leiden tot ad-hoc op lossingen die het beleid op de lange termijn doorkruisen (b.v. toch maar weer gif spuiten) of tot een verenging van het probleem door te stellen dat er slechts twee oplossingen zijn: of meer geld of weer gif spuiten? Antwoord Ja. In het plan van aanpak onkruidbestrijding verhardingen 1992 wordt hieraan aandacht besteed; de fi nanciering is echter nog niet rond. Nu er niet meer met chemische bestrij dingsmiddelen wordt gewerkt, wordt er naar gestreefd in het openbaar groen een ecologisch evenwicht te scheppen. Bij het bermbeheer is dat reeds langer het geval Voor onkruidbestrijding in het openbaar groen zal in februari 1992 een plan van aanpak 1992 worden aangeboden. Vraag 2. Ook vorig jaar waren de negatieve effecten op korte termijn al duidelijk en veel inwoners van Leeuwarden uitten ook toen al hun ongenoegen daarover. Op welke manier zijn de ervaringen van de dienst en de reacties van de Leeu warder bevolking verwerkt in de plan ning en prioriteitsstelling voor 1991? Antwoord In de planning en prioriteitsstelling 1991 is gewerkt met de volgende crite ria - regenwaterafvoer moet gewaarborgd zijn, dus eerst de goten schoon; - voetgangersverkeer moet veilig blij ven; - qua aanzien dient het gebied tussen het station en de stadsgrachten accep tabel te zijn. Vraag 3. Voor een goede planning en priori teitsstelling op langere termijn is het essentieel, dat de veranderde inzichten t.a.v. het groenbeleid en groenbeheer en de visie van Leeuwarden daarop worden vastgelegd in een Groen Beleidsplan. Kan het college, concre ter dan tot nu toe, aangeven wanneer dat Groen Beleidsplan aan de raad zal worden voorgelegd en zullen ook de op dit moment door burgers en Leeuwarder instanties aangedragen oplossingen meegenomen worden bij de opstelling van dat plan? Antwoord Wij zijn voornemens het Groen Beleids plan in april 1992 aan de Commissie Milieu en Stadsbeheer voor te leggen. Afhankelijk van de reacties van de com missie zal het plan zo spoedig mogelijk daarna aan de raad worden aangeboden. Aan aangedragen oplossingen zal aandacht worden besteed.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 50