Vraag 4. Uit een groot deel van de kritische reacties op het groenbeleid blijkt, dat er nogal wat misverstanden en onduidelijkheden zijn, zowel over de inzet van geld als over het doel van het beleid. Kennelijk was de voorlich ting over het groenbeleid tot nu toe niet duidelijk en/of effectief genoeg. Heeft er een evaluatie van de voorlichting en promotie plaatsgevon den en zo ja, in hoeverre heeft dat geleid tot veranderingen. Antwoord Nee. Voor 1992 zal een gerichte publici teitscampagne worden opgezet. Daarnaast zal ten behoeve van de raadsleden al het informatie- en publicatiemateriaal over onkruidbestrijding in het openbaar groen en op verhardingen ter inzage worden gelegd. Vraag 5. In verschillende andere gemeenten heeft men niet alleen al langer erva ring opgedaan met een milieuvriende lijk groenbeleid en groenbeheer, maar ook met de verschillende mogelijkheden voor een goede promotie van het be leid, waarbij het creëren van een breed draagvlak centraal staat. Is het college met ons van mening, dat ook van die ervaringen van andere gemeen ten gebruik gemaakt moet worden bij een eventuele aanpassing van het voor- lichtings- en promotiebeleid en kan het college aangeven of die aanpassing noodzakelijk is en zo ja, hoe een en ander gestalte gaat krijgen? Antwoord Van de ervaringen van andere gemeenten wordt bij voortduring gebruik gemaakt via deelname namens Stadsbeheer aan de activiteiten van de Vereniging van Hoof den van Beplantingen Nederland. Ook is binnen de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren een werkgroep in samenwerking met de universiteit van Amsterdam gestart met een onderzoek naar bestrijdingsmethoden op verhardingen. Bij de meeste gemeenten bevindt men zich nog in een experimenteel stadium. Het bereiken van een ecologisch evenwicht kost jaren. De Commissie voor Milieu en Stadsbeheer heeft inmiddels besloten een bezoek te brengen aan Zwolle en Arnhem om zich aldaar van de ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Leeuwarden, 1 oktober 1991 Burgemeestlr en Wethouders van Leeuwarden, i- - Burgemeester Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 51