Aanhangsel nr. 13 Antwoorden op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door het raadslid G. Heins namens de PAL-fractie over de grondwatersanering Hoeksterend. Vraag 1. Heeft het college kennis genomen van de inhoud van het genoemde artikel en is zij ook van mening dat de grondwatersanering op het Hoeksterend geheel is misgelopen en dat vele miljoenen hier zijn weggegooid? Antwoord Wij hebben inderdaad kennis genomen van de inhoud van dit artikel en moeten helaas bevestigen, dat de grondwatersanering grotendeels is mislukt. Meer dan zes jaar geleden is bij de start van het saneringsproject Hoeksterend een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze hebben gedeelte lijk zeker wel succes gehad. Wat er wel/niet gelukt is moet zo goed moge lijk in kaart worden gebracht. Het staat wel vast, dat de gekozen doel stellingen met de wetenschap die alle betrokken instanties nu hebben anders geluid zouden hebben. Vraag 2. Waarom is tot u toe zo weinig daarover in de commissie en de raad besproken? Antwoord Bij een zaak als deze is er uiteraard altijd de neiging om te stellen, dat er meer en eerder informatie gegeven had moeten worden. Het tijdstip waar op de eerste tegenvallende resultaten intern aan de orde zijn geweest en het moment waarop die kennis naar buiten is gebracht vallen inderdaad niet samen. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen; (voor zichtige) analyses in een concept rapport worden per definitie niet naar buiten gebracht, gebruikelijk is dit wel te doen met de inhoud van vastgestelde rapporten; het aanvanke lijk niet of nauwelijks technisch kunnen onderbouwen van de oorzaken van die slecht werkende grondwatersa nering èn de door personeelswisselin gen op het Ministerie indertijd traag verlopende briefwisseling. Er heeft verder nog een rol gespeeld dat de betrokkenen in de projectgroep de hoop hadden dat men via bepaalde maatregelen het gekozen systeem zou kunnen optimaliseren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 52