Vraag 8. Wanneer komt het college met een nieuw concreet plan van aanpak en hoe denkt de gemeente de extra kosten te kunnen dragen. Antwoord Afgezien van tussentijdse rapportages waar dit verhelderend en noodzakelijk is, zal in ieder geval opnieuw infor matie plaatsvinden zodra de resulta ten van het heroverwegingsonderzoek bekend zijn. Zoals bekend zal in 1992 omstreeks week 22 bekend zijn welke nieuwe aanpak wordt voorgesteld. Vraag 9. Of wordt door het college overwo gen van de gehele verdere sanering af te zien en een andere bestem ming op deze grond voor te stel len? Antwoord Nee Leeuwarden, 22 oktober 1991 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, Secretaris ■MN

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 54