V. Overzicht van projecten die ingediend zijn voor subsidie d.d. januari 1991 door de gemeente Leeuwarden. VI. Brief d.d. 5 februari 1991 van het Begeleidings Orgaan Friesland (BOF) inzake studiemiddag Sociale Vernieuwing d.d. 7 maart 1991. 4 Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 25 maart 1991. Ingekomen zijn: A. Brief d.d. 26 februari 1991 van de Staatssecretaris van Onderwijs en We tenschappen, waarin de reactie is ver woord op de in de Raad van 21/22 januari 1991 aangenomen motie inzake de notitie "Toerusting en Bereikbaar heid van basisscholen, het beleidsstand punt van de Staatssecretaris naar aan leiding van het door de projectgroep schaalvergroting in het basisonderwijs uitgebrachte rapport "Schaal en kwali teit in het basisonderwijs". B. Brief van 7 februari 1991 van de Stichting Prot. Chr. Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Leeuwarden en omgeving, inzake aan vraag ex artikel 82 ISOVSO met het verzoek om vervanging van gestolen gereedschappen van de Da Costaschool, alhier. Voorgesteld wordt deze brief voor kennis geving aan te nemen. C. Brief van de Stichting Katholiek On derwijs Leeuwarden inzake aanvraag ex artikel 70 WBO d.d. 13 februari 1991 met het verzoek om uitbreiding van de Titus Brandsmaschool met 1 lokaal. D. Brief van 15 februari 1991 inzake aan vraag ex artikel 74 WBO van de Stich ting Katholiek Onderwijs Leeuwarden met het verzoek om te komen tot het verbeteren van de akoestiek in de han- denarbeidsruimte van de Teake Jan Roordaschool te Wytgaard. E. Brief van 21 februari 1991 inzake aan vraag ex artikel 74 WBO van de Ver eniging voor PCBO Leeuwarden met het verzoek tot het vervangen van de boiler in het gymnastieklokaal van de Prins Mauritsschool, alhier.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 5